Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934310
od 04 lipca 2008
Przebieg i efekty kontroli » Kontrole wewnętrzne Wersja do druku

Kontrola z dnia z 11 kwietnia 2006 r.

Protokół Nr 12/2005

z 11 kwietnia 2006r.

kontroli przeprowadzonej w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji

 

Kontrola przeprowadzona została przez Michała Zborowskiego – inspektora ds. kontroli wewnętrznej, na podstawie Upoważnienia Nr 321/2005 Burmistrza Pszczyny z 12 grudnia 2005r., w dniach od 29 grudnia 2005r. do 31 marca 2006r.

Kontroli poddano przestrzeganie realizacji procedur, o których mowa w art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 z roku 2003 poz. 148 z późniejszymi zmianami) poprzez sprawdzenie przynajmniej 5% wydatków jednostki poniesionych w roku 2005 (zgodnie z art. 127 w/wym. ustawy).

1. Ustalenia ogólne.

Pszczyński Zarząd Edukacji jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej, utworzoną na podstawie Uchwały nr LXVI/422/98 Rady Miejskiej w Pszczynie z 10 czerwca 1998r. w sprawie utworzenia jednostki ekonomiczno-administracyjnej gminnych placówek oświatowych pod nazwą Pszczyński Zarząd Edukacji. Statut jednostki przyjęty został tą samą uchwałą. Uchwałą nr XXV/193/04 Rady Miejskiej w Pszczynie z 29 września 2004r., w sprawie zmiany Statutu Pszczyńskiego Zarządu Edukacji zatwierdzonego uchwałą nr LXVI/422/98 z 10 czerwca 1998r. w sprawie: utworzenia jednostki ekonomiczno-administracyjnej gminnych placówek oświatowych pod nazwą Pszczyński Zarząd Edukacji, zmieniono treść Statutu PZE nadając mu brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały. I traci moc Statut PZE nadany uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie nr LXVI/422/98 z 10 czerwca 1998r.

2. Ustalenia kontroli.

Kontroli poddano wydatki jednostki za okres od 1.01.2005r. do 31.12.2005r. Zgodnie z art. 127 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 z 2003r. poz. 148 z późn. zm.) Zarząd kontroluje przestrzeganie przez podległe i nadzorowane przez siebie jednostki procedur związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych (art. 35a ust. 1 w/wym. ustawy) i kontrola ta obejmuje w każdym roku przynajmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki.

Kontrolą objęto:

2.1. Przedszkola – wydatki związane z wyżywieniem dzieci przebywających w placówkach przedszkolnych.

Placówka

Wydatki na żywienie w roku 2005

PP Nr 2

74.469,75

PP Nr 3

35.352,42

PP Nr 4

25.298,30

PP Nr 7

27.930,75

PP Nr 8

73.153,08

PP Nr 10

34.144,06

PP Nr 13

29.401,80

PP Nr 14

22.708,52

PP Nr 15

18.034,54

PP Nr 16

22.149,90

PP Nr 17

52.477,00

PP Nr 18

27.904,14

PP Nr 19

38.828,91

PP Nr 21

89.537,15

Razem:

571.390,32

 


Dyrektor danej placówki sporządza raport miesięczny określający:

·          liczbę osób korzystających z posiłków,

·          liczbę wydanych posiłków,

·          wysokość kosztów związanych z zakupem środków żywnościowych.

Raport ten zawiera również średnie wartości składników pokarmowych w posiłkach.

Wysokość kosztów związanych z zakupem środków żywnościowych ustalona jest na podstawie zestawień rachunków i faktur żywnościowych. Wszystkie faktury i rachunki dotyczące zakupów żywności sprawdzane są pod względem merytorycznym przez Intendentkę i pod względem formalno-rachunkowym przez Dyrektora placówki. Całe zestawienie za dany okres sprawdzane jest pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez Główną Księgową Pszczyńskiego Zarządu Edukacji Panią Teresę Wagstyl i przez Dyrektora PZE Pana Mariana Grygiera.

Placówki nr 2 (Pszczyna, ul. Zamenhoffa), 3 (Pszczyna, ul. Poniatowskiego), 4 (Pszczyna, ul. Narcyzów), 8 (Pszczyna, ul. J. Kupca), 10 (Ćwiklice), 14 (Studzionka), 19 (Jankowice) i 21 (Pszczyna, ul. Księżycowa)) posiadają własną kuchnię i rozliczają się samodzielnie, natomiast zespoły szkolno-przedszkolne w Czarkowie, Piasku i Studzienicach oraz placówki nr 7 (Stara Wieś), 13 (Łąka) i 15 (Wisła Wielka) korzystają z kuchni przy szkole i razem ze szkołami rozliczają się z wydatków związanych z żywieniem dzieci.

2.2. Przedszkola – dochody związane z pobytem dzieci w przedszkolach.

Placówka

Opłaty za pobyt dzieci w placówce

PP Nr 2

254.966,42

PP Nr 4

60.407,90

PP Nr 7

57.723,82

PP Nr 8

177.463,84

PP Nr 10

81.991,85

PP Nr 13

52.742,57

PP Nr 14

57.766,37

PP Nr 15

34.112,63

PP Nr 16

42.195,61

PP Nr 17

99.333,55

PP Nr 18

50.111,25

PP Nr 19

96.617,01

PP Nr 21

210.114,14

Razem:

1.275.546,96

 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XIV/94/03 Rady Miejskiej w Pszczynie z 19 listopada 2003r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Pszczyna przedszkolach publicznych oraz Uchwały Nr XXXII/272/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z 27 kwietnia 2005r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Pszczyna przedszkolach publicznych.

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu uiszczają rodzice bądź opiekunowie.

Opłata uiszczana jest poprzez:

·          wpłatę na konto bankowe Pszczyńskiego Zarządu Edukacji lub

·          w kasie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji.

2.3. Wydatki inwestycyjne:

2.3.1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Jankowicach (numer sprawy DIRII/2214/30/2004).

Wybór wykonawcy zadania nastąpił w drodze przetargu nieograniczonego. Nad prawidłowością postępowania czuwał Pszczyński Zarząd Edukacji. Ogłoszenie o przeprowadzanym przetargu umieszczono w Głosie Pszczyńskim.

Starosta Pszczyński decyzjami: nr 47/03 z 23 kwietnia 2003r. (pismo nr AB.7351/3/03), nr 770/05 z 27 stycznia 2005r. (pismo nr AB.7351/PS/173/04) i nr 116/05 z 14 lutego 2005r. (pismo nr AB.7351/PS/187/04), zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na przeprowadzenie robót.

a. kosztorys inwestorski.

Umowa Nr DIR II/78/2004 (29.10.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Pana Mariana Grygiera, działającego na podstawie pełnomocnictwa – Zarządzenie PZE 477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r.), a Biurem Projektowania i Obsługi Inwestycji „BIPO Projekt” sp. z o.o. (reprezentowanym przez mgr inż. arch. Witolda Kaczmarczyka).

Przedmiot umowy: wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych przy SP 15.

Koszt opracowania kosztorysu: 4.660,00 zł.

Wartość robót na podstawie kosztorysu inwestorskiego: 239.922,02 zł (292.704,86 zł netto).

drenaż

7.445,55

kanalizacja deszczowa

6.196,34

roboty drogowe

74.343,51

boiska i urządzenia sportowe

101.727,41

place zabaw

16.288,40

inne prace

33.920,83

Razem:

239.922,02

b. specyfikacja techniczna.

Umowa Nr DIR II/77/2004 (29.10.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Pana Mariana Grygiera, działającego na podstawie pełnomocnictwa – Zarządzenie PZE 477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25.08.2004r.), a Biurem Projektowania i Obsługi Inwestycji „BIPO Projekt” sp. z o.o. (reprezentowanym przez mgr inż. arch. Witolda Kaczmarczyka).

Przedmiot umowy: wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych przy SP 15.

Koszt opracowania specyfikacji: 1.800,00 zł.

c. protokół postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

Ustalono skład Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy szkole podstawowej nr 15 w Jankowicach – pismo nr DIR II/2236/192/2004.

Wpłynęło 5 ofert:

·          Zakład Robót Specjalistycznych – Rafał Szostak,

·          DROMOT – Jan Pijatyk, Ryszard Kmieć, Renata Morcinek Sp. Jawna,

·          Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A.,

·          MAGNAT Sp. z o.o.,

·          Firma BUD-WOD-BIS Jerzy Wodecki.

Wybrano ofertę firmy MAGNAT Sp. z o.o. – kosztorys ofertowy: 193.636,48 zł.

Oferent złożył odpowiednie dokumenty, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji.

d. umowy zawarte z wykonawcą.

d.1. Umowa Nr DIR II/101/2004 zawarta 27 grudnia 2004r. pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Henryka Studzieńskiego – Burmistrza Pszczyny), a firmą Magnat Sp. z o.o. z Rybnika. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17.12.2004r. wykonawcy zlecono wykonanie robót z zakresu zadania: zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy szkole podstawowej nr 15 w Jankowicach (wykonanie boiska rekreacyjno-rehabilitacyjnego, dostawa i montaż ławeczek i koszy, wykonanie parkingu i chodników).

Wynagrodzenie kosztorysowe: 193.636,48 zł.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.

Ostateczne rozliczenie na podstawie wystawionych przez wykonawcę kosztorysów powykonawczych zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Inwestor powołał inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana Marka Kasińskiego. Obowiązki kierownika budowy wykonawca powierzył Panu Piotrowi Przeliorzowi.

d.2. Umowa Nr DIR II/67/2005 zawarta 11 kwietnia 2005r. pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Henryka Studzieńskiego – Burmistrza Pszczyny), a firmą Magnat Sp. z o.o. z Rybnika. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17.12.2004r. wykonawcy zlecono wykonanie robót dodatkowych (wykonanie odcinka chodnika z kostki betonowej wzdłuż boiska oraz wykonanie odwodnienia rury spustowej). Podstawą do zlecenia robót dodatkowych były protokoły konieczności z 10 i 11 kwietnia 2005r. Za wykonaną pracę ustalono wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę: 12.367,87 zł.

e. umowy zawarte z inspektorami nadzoru inwestorskiego.

e.1. Umowa Nr DIR II/56/2005 zawarta 27 czerwca 2005r. pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE Pana Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Biurem Wycen Nieruchomości AREA reprezentowanym przez Pana Marka Krasińskiego. Przedmiotem umowy był obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży budowlanej.

Wynagrodzenie: 800,00 zł.

e.2. Umowa Nr DIR II/2/2005 zawarta 3 stycznia 2005r. pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE Pana Marian Grygiera), a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym AS-GOR reprezentowanym przez Pana Stanisława Gorczowskiego. Przedmiotem umowy był obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży instalacji wod-kan, co i wentylacji.

Umowa dotyczyła zadania: budowy kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 15 w Jankowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wynagrodzenie: basen – 14.508,99 zł, zagospodarowanie terenu – 321,15 zł.

f. zakończenie robót.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją nr 158/2005 z 30 sierpnia 2005r. udzielił pozwolenia na użytkowanie kompleksu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wniósł sprzeciwu do użytkowania przedmiotowego obiektu (pismo nr 17/NS/ZNS.526-294/529/05 – z 10 sierpnia 2005r.).

 

Zestawienie kosztów zadania: zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy SP 15

Numer umowy

Wykonawca

Zakres

Wartość

DIR II/78/2004

 

 

 

f-ra VAT nr 15/P/2004

Biuro Projektowania i Obsługi Inwestycji BIPO PROJEKT Sp. z o.o. – Pszczyna

Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych przy SP 15

 

 

 

 

 

4.660,00

DIR II/77/2004

 

 

 

 

 

f-ra VAT nr 14/P/2004

Biuro Projektowania i Obsługi Inwestycji BIPO PROJEKT Sp. z o.o. – Pszczyna

Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych przy SP 15.

 

 

 

 

 

 

 

2.196,00

DIR II/101/2004

 

 

f-ra VAT nr 003/02/05

f-ra VAT nr 006/03/05

f-ra VAT nr 012/04/05

f-ra VAT nr 013/05/05

f-ra VAT nr 015/06/05

DIR II/67/2005

f-ra VAT nr 018/06/05

f-ra VAT nr 1/07/2005

faktura korygująca

f-ra VAT nr 037/08/05

Magnat Sp. z o.o. – Rybnik

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy SP 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.150,00

32.940,00

65.356,62

68.076,00

18.113,86

 

13.028,49

-2.998,58

 

2.337,96

DIR II/56/2005

 

f-ra VAT nr 95/2005

Biuro Wycen Nieruchomości AREA (Marek Kasiński)

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

 

800,00

DIR II/2/2005

 

 

 

f-ra VAT nr FV/19/2005 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AS-GOR

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży instalacji wod-kan, co i wentylacji.

 

 

 

 

321,16

f-ra VAT nr 00325/2005

Tartak Jerzy Białas – Studzionka

Wycinka drzew

566,50

Kosztorys powykonawczy nr 1

186.263,41

 

Kosztorys powykonawczy nr 2

17.402,98

 

W tym roboty dodatkowe

10.029,91

 

 

203.666,40

 

 

 

 

 

 

 

Całość wydatków (za wyjątkiem procedur wstępnych: opracowanie projektu, specyfikacji, inspektor nadzoru, wycinka drzew, ogłoszenie o przetargu) finansowana była z PFRON.

Wszystkie faktury i rachunki sprawdzane były pod względem merytorycznym przez pracownika PZE mgr inż. Michała Tomczykiewicza, a pod względem formalno rachunkowym przez Panią Annę Pławecką. Do wypłaty zatwierdzali: Burmistrz jako kierownik jednostki i Skarbnik Gminy jako główny księgowy.

Wszystkie prace remontowe zlecane były wykonawcom poprzez zawarcie odpowiedniej umowy, w której szczegółowo określono zakres prac. Do każdej umowy dołączony jest szczegółowy kosztorys zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W umowach zawieranych z wykonawcami ustalono również zabezpieczenie interesu zamawiającego: udzielenie gwarancji na wykonane roboty, termin usunięcia ewentualnych usterek oraz wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i za odstąpienie od umowy przez wykonawcę.

Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy.

2.3.2. Budowa zespołu boiska i bieżni na terenie szkoły podstawowej nr 18 w Pszczynie – etap II boisko asfaltowe (numer sprawy: DIR II/2214/18/2005).

Wybór wykonawcy zadania nastąpił w drodze przetargu nieograniczonego. Nad prawidłowością postępowania czuwał Pszczyński Zarząd Edukacji. Ogłoszenie o przeprowadzanym przetargu umieszczono w Głosie Pszczyńskim.

Starosta Pszczyński wydał pozwolenie na realizację zadania – pismo nr AB.7352/105/04 z 2 lipca 2004r.

a. kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski wykonany został przez pracownika działu inwestycji i remontów Pszczyńskiego Zarządu Edukacji Halinę Farugę (nr uprawnienia 697/94).

Wartość robót na podstawie kosztorysu inwestorskiego: 207.853,67 zł brutto:

·          boisko: 110.617,12 zł,

·          bieżnia: 32.303,14 zł,

·          teren utwardzony: 64.933,41 zł.

b. specyfikacja techniczna.

Umowa Nr DIR II/8/2005 zawarta 2 lutego 2005r. pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Biurem Projektowania i Obsługi Inwestycji BIPO PROJEKT sp. z o.o. (reprezentowanym przez mgr inż. arch. Witolda Kaczmarczyka).

Przedmiot umowy: opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania budowy zespołu boiska i bieżni na terenie SP 18.

Koszt opracowania specyfikacji: 1.000,00 zł.

c. protokół postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

Ustalono skład Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: budowa zespołu boiska i bieżni na terenie szkoły podstawowej nr 18 w Pszczynie – etap II boisko asfaltowe – pismo nr DIR II/2236/171/2005.

Wpłynęły 2 oferty:

·          Dromot sp. Jawna,

·          Magnat sp. z o.o.

Wybrano ofertę firmy Magnat – kosztorys ofertowy: 167.451,42 zł brutto.

Oferent złożył odpowiednie dokumenty, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji.

d. umowy z wykonawcą.

d.1. Umowa nr DIR II/68/2005 (15.07.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE, Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a firmą Magnat sp. z o.o. z Rybnika.

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z 4.07.2005r. wykonawcy zlecono wykonanie robót z zakresu zadania: budowa zespołu boiska i bieżni na terenie SP 18 w Pszczynie – etap II.

Zakres zadania: boisko asfaltowe, obejście boiska z kostki betonowej, fragment bieżni.

Ułożenie nawierzchni asfaltowej zostanie wykonane, za zgodą zamawiającego, przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Pszczyny.

Wynagrodzenie kosztorysowe: 167.451,42 zł.

Zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana Mariusza Farata. Obowiązki kierownika budowy wykonawca powierzył Panu Piotrowi Przeliorzowi.

d.2. Umowa nr DIR II/114/2005 (22.08.) – zamówienie uzupełniające do umowy nr DIR II/68/2005 – zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE, Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a firmą Magnat sp. z o.o. z Rybnika.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania prace uzupełniające (m.in: piłkochwyt, obrzeża betonowe, chodnik z kostki brukowej, siatki na bramki) – notatka z 22 sierpnia 2005r. podpisana przez Dyrektora SP 18 Panią Gabrielę Rajwę oraz przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

Wynagrodzenie kosztorysowe: 20.804,33 zł brutto.

e. umowa zawarta z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Umowa o dzieło nr DIR II/66/2005 (8.07.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE, Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Panem Mariuszem Faratem.

Przedmiotem umowy jest obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zleceniobiorca oświadczył, że posiada uprawnienia budowlane zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Wynagrodzenie: 2.000,00 zł.

f. zakończenie prac.

Protokół ostatecznego odbioru i przekazania do użytkowania sporządzony 11 października 2005r. - po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek.

Zestawienie kosztów zadania: budowa zespołu boiska i bieżni na terenie SP 18 w Pszczynie – etap II

Numer umowy

Wykonawca

Zakres

Wartość

DIR II/8/2005 (2.02.2005r.)

 

 

f-ra VAT nr 02/P/2005

Biuro Projektowania i Obsługi Inwestycji BIPO PROJEKT sp. z o.o.

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do projektu budowy zespołu boiska i bieżni na terenie SP 18

 

 

 

 

1.000,00

DIR II/68/2005 (15.07..2005r.)

f-ra VAT nr 041/09/05

 

f-ra VAT nr 044/10/05

 

f-ra VAT nr 049/11/05

 

Magnat sp. z o.o.

Budowa zespołu boisk i bieżni na terenie SP 18:

Boisko, bieżnia, teren utwardzony – element 1 (protokół odbioru z 14.09.)

Boisko, bieżnia, teren utwardzony – element 2 (protokół odbioru z 10.10.)

Boisko, bieżnia, teren utwardzony – prace wykończeniowe (protokół odbioru z 7.11.)

 

 

37.576,00

 

113.128,16

 

15.350,10

DIR II/114/2005 (22.08.2005r.)

f-ra VAT nr 50/11/05

Magnat sp. z o.o.

Zamówienie uzupełniające.

 

Roboty dodatkowe

 

 

20.804,33

DIR II/66/2005 (8.07.2005r.)

Rachunek nr 07/05

Mariusz Farat

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

 

2.000,00

 

 

 

189.858,59

 

2.3.3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie - kontynuacja (numer sprawy: DIR II/2214/20/2005).

Wybór wykonawcy zadania nastąpił w drodze przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o przeprowadzanym przetargu umieszczono w Głosie Pszczyńskim. Starosta Pszczyński zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę – pismo nr AB.7351/7/02 z 11 lipca 2002r., decyzja nr 107/02.

a. kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski opracowany został przez pracownika działu inwestycji i remontów Pszczyńskiego Zarządu Edukacji – Halinę Farugę (numer uprawnienia 697/94).

Wartość robót na podstawie kosztorysu inwestorskiego: 189.354,32 zł brutto:

·          obsługa geodezyjna: 488,00

·          ogrodzenie: 36.756,96

·          bieżnia: 59.315,00

·          widownia: 39.557,48

·          teren utwardzony: 41.036,88

·          skarpa: 12.200,00

b. protokół postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

Ustalono skład Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: zagospodarowanie terenu przy zespole szkół nr 2 – pismo DIR II/2236/186/2005 (15.07.)

Wpłynęła 1 oferta: DROMOT spółka jawna Piłatyk, Kmieć, Morcinek – 162.996,95 zł brutto (kosztorys ofertowy).

c. umowy zawarte z wykonawcą:

c.1. Umowa DIR II/71/2005 (21.07.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a firmą DROMOT spółka jawna z Pszczyny (reprezentowaną przez Ryszarda Kmiecia – współwłaściciela). Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z 15 lipca 2005r. wykonawcy zlecono wykonanie robót  budowlanych z zakresu zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych przy zespole szkół nr 2.

Zakres: wykonanie bieżni, wykonanie trybun, ukształtowanie skarpy, ułożenie kostki betonowej oraz wykonanie ogrodzenia.

Wynagrodzenie: 162.996,95 zł brutto.

Wykonawca wniósł na rzecz zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę: 16.299,70 zł – tj. 10% całości wynagrodzenia.

Odbiór całości przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu spisanego z udziałem przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

Zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Mariusza Farata. Wykonawca powierzył obowiązki kierownika budowy Panu Zygmuntowi Foltynowi.

Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane prace na okres 37 miesięcy i 14 dni od momentu odbioru robót.

c.2. Umowa DIR II/119/2005 (1.08.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a firmą DROMOT (reprezentowaną przez Ryszarda Kmiecia – współwłaściciela). Przedmiotem umowy były roboty dodatkowe do umowy DIR II/71/2005. Zlecono prace dodatkowe na podstawie notatki służbowej spisanej 1 sierpnia 2005r., w zakresie m.in.: umocnienia skarpy, odprowadzenia wody ze skarpy, wykonania izolacji przeciwwilgociowej na ścianach budynku sali gimnastycznej, wykonanie stalowych elementów konstrukcyjnych pod siedziska widowni, wyrównanie terenu.

Wynagrodzenie: 22.074,66 zł brutto.

c.3. Umowa nr DIR II/120/2005 (1.08.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a firmą DROMOT (reprezentowaną przez Ryszarda Kmiecia – współwłaściciela). Przedmiotem umowy było zamówienie uzupełniające do umowy nr DIR II/71/2005, w zakresie wykonania prac dodatkowych (m.in.: fundamenty pod słupki dodatkowej balustrady, wydłużenie toru bieżni, położenie kolorowej kostki, zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych w segmencie przedszkolnych.

Wynagrodzenie: 4.693,40 zł brutto.

Zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Mariusza Farata. Wykonawca powierzył obowiązki kierownika budowy Panu Zygmuntowi Foltynowi.

c.4. Umowa nr DIR II/130/2005 (1.12.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a firmą DROMOT (reprezentowaną przez Ryszarda Kmiecia – współwłaściciela). Przedmiotem umowy były prace dodatkowe z zakresu: remontu piłkochwytów, uzupełnienia płyt oraz malowania konstrukcji.

Wynagrodzenie: 4.084,89 zł brutto.

Zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Michała Tomczykiewicza. Wykonawca powierzył obowiązki kierownika budowy Panu Zygmuntowi Foltynowi.

d. umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Umowa o dzieło nr DIR II/70/2005 (21.07.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Mariuszem Faratem. Przedmiotem umowy był obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.

Zleceniodawca oświadczył, że posiada uprawnienia budowlane zgodne z wymogami prawa budowlanego.

Wynagrodzenie: 2.000,00 zł brutto.

e. zakończenie robót.

Protokół ostatecznego odbioru sporządzony 19 grudnia 2005r. – umowa nr DIR II/130/2005.

Protokół ostatecznego odbioru i przekazania do użytkowania z 7 października 2005r. – umowa nr DIR II/71/2005.

Protokół z usunięcia usterek (21.10.) do protokołu z 7 października.

Zestawienie kosztów zadania: zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy zespole szkół nr 2 w Pszczynie.

Numer umowy

Wykonawca

Zakres

Wartość

DIR II/71/2005 (21.07.)

 

 

f-ra VAT nr 131/8/05

f-ra VAT nr 166/10/05

DROMOT Spółka Jawna Jan Piłatyk, Ryszard Kmieć i Renata Morcinek

Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenów sportowo-rekreacyjnych przy ZS Nr 2

 

 

 

81.498,48

81.498,48

DIR II/119/2005 (1.08.)

 

 

 

f-ra VAT nr 196/11/05

DROMOT Spółka Jawna

Wykonanie robót dodatkowych związanych z zagospodarowaniem terenów sportowo-rekreacyjnych przy ZS Nr 2

 

 

 

 

22.074,66

DIR II/120/2005 (1.08.)

 

f-ra VAT nr 197/11/05

DROMOT Spółka Jawna

Zamówienie uzupełniające do umowy DIR II/71/2005

 

 

4.693,40

DIR II/130/2005 (1.12.)

 

 

 

f-ra VAT nr 237/12/05

DROMOT Spółka Jawna

Wykonanie robót dodatkowych związanych z zagospodarowaniem terenów sportowo-rekreacyjnych przy ZS Nr 2

 

 

 

 

4.084,89

DIR II/70/2005 (21.07.)

 

Rachunek nr 08/05

Mariusz Farat

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

 

2.000,00

 

 

 

195.849,73

 

2.3.4. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie – kontynuacja (numer sprawy: DIR II/2214/32/2004).

Zadanie finansowane było w części ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – umowa nr 342/04/292 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków MENiS, zawarta 3 grudnia 2004r. w Warszawie pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie, a Miastem Pszczyna (reprezentowanym przez Zastępcę Burmistrza – Sławomira Kowalskiego oraz Skarbnika – Adama Matusiewicza).

Przedmiotem umowy było dofinansowanie ze środków z dopłat zadania inwestycyjnego: zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ZSP w Czarkowie.

Kwota dofinansowania: 157.400,00 zł. Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych: 700.000,00 zł. Stopień zaawansowania: wykonane prace od 1999 do 2003 na łączną kwotę – 400.900,51 zł.

Wybór wykonawcy zadania nastąpił w drodze przetargu nieograniczonego. Starosta Pszczyński wydał pozwolenie na budowę – decyzja Nr 84/01 z 19 października 2001r. – pozwolenie na budowę Nr AB.7351/15/01.

a. kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski opracowany został przez pracownika działu inwestycji i remontów Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, Panią Halinę Farugę (nr uprawnienia 697/94).

Wartość robót na podstawie kosztorysu inwestorskiego: 236.500,44 zł brutto:

·          roboty ogólne – ziemne: 13.769,00

·          ogrodzenie: 21.047,82

·          bieżnia: 28.019,29

·          boisko do siatkówki: 13.304,65

·          placyk gimnastyczny: 38.904,41

·          ścianka do gry w piłkę: 12.046,78

·          krąg ogniskowy: 1.759,23

·          górka saneczkowa: 12.355,31

·          urządzenia: 62.775,40

·          zielona klasa: 13.050,99

·          ścieżki sportowe: 19.467,55

b. protokół postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

Ustalono skład Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – pismo nr DIR II/2236/95/2004 (16.08.2004r.)

Wpłynęła 1 oferta: Zakład Robót Specjalistycznych Rafał Szostak – 237.492,40 zł (kosztorys ofertowy).

c. umowy zawarte z wykonawcą.

c.1. Umowa nr DIR II/85/2004 (1.12.04r.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera – działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Zakładem Robót Specjalistycznych (reprezentowanym przez Rafała Szostaka – właściciela).

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z 23 sierpnia 2004r. zamawiający zlecił, a wykonawca przyjął do wykonania zadanie: zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ZSP w Czarkowie.

Wynagrodzenie: 237.492,40 zł brutto.

Zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana Marka Kasińskiego. Wykonawca powierzył obowiązki kierownika budowy Panu Ewarystowi Baranowskiemu.

Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane przez siebie prace na okres 36 miesięcy.

c.2. Umowa nr DIR II/67/2005 (11.04.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera – działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Zakładem Robót Specjalistycznych (reprezentowanym przez Rafała Szostaka – właściciela).

Przedmiotem umowy były prace dodatkowe do umowy DIR II/85/2004. Zlecono prace dodatkowe na podstawie notatki służbowej spisanej 11 kwietnia 2005r., w zakresie: odwodnienia części terenu, dowiezienie humusu i rozścielenie go oraz malowanie elementów betonowych zielonej klasy.

Wynagrodzenie: 17.501,53 zł brutto.

Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane przez siebie prace na okres 36 miesięcy.

d. umowa zawarta z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Umowa nr DIR II/92/2004 (1.12.04r.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera – działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Biurem Wycen Nieruchomości AREA (reprezentowanym przez mgr inż. Marka Kasińskiego). Przedmiotem umowy był obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ZSP w Czarkowie.

Zleceniobiorca oświadczył, że posiada uprawnienia budowlane zgodne z wymogami prawa budowlanego.

Wynagrodzenie: 234,91 zł brutto.

e. zakończenie robót.

Protokół częściowego odbioru sporządzony 8 czerwca 2005r. (umowa DIR II/85/2004).

Protokół ostatecznego odbioru sporządzony 19 września 2005r. (umowa DIR II/67/2005).

Zestawienie kosztów zadania: zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ZSP w Czarkowie.

Numer umowy

Wykonawca

Zakres

Wartość

DIR II/85/2004 (1.12.)

 

 

f-ra VAT nr 70/ZRS/2004

 

f-ra VAT nr 78/ZRS/2004

 

f-ra VAT nr 24/ZRS/2005

Zakład Robót Specjalistycznych – Rafał Szostak

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ZSP w Czarkowie

roboty ziemne, ogrodzenie, bieżnia, boisko, placyk, górka, ścieżki

ogrodzenie, bieżnia, boisko, placyk, urządzenia, zielona klasa, ścieżki

zielona klasa, tereny zielone, elementy małej architektury

 

 

 

130.000,00

dotacja MENiS

80.092,40

 

27.400,00

dotacja MENiS

DIR II/67/2005 (11.04.)

 

 

f-ra VAT nr 33/ZRS/2005

Zakład Robót Specjalistycznych – Rafał Szostak

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ZSP w Czarkowie – prace dodatkowe

 

 

 

17.501,53

DIR II/92/2004 (1.12.)

 

f-ra VAT nr 51/2005

Biuro Wycen Nieruchomości AREA – Marek Kasiński

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

 

 

234,91

 

 

 

255.228,84

 

2.3.5. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie – budowa wiaty na sprzęt sportowy (numer sprawy DIR II/2214/21/2005).

Wybór wykonawcy wiaty na sprzęt sportowy przy ZSP w Czarkowie nastąpił w drodze przetargu nieograniczonego. Starosta Pszczyński decyzją nr 571/04 z 22 września 2004r. (pismo nr AB. 7351/Ps/170/04) udzielił pozwolenia na wiaty.

a. kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski opracowany został przez pracownika działu inwestycji i remontów Pszczyńskiego Zarządu Edukacji Panią Halinę Farugę (numer uprawnienia – 697/94).

Wartość robót na podstawie kosztorysu inwestorskiego: 45.550,76 zł.

·          roboty ziemne: 3.345,60

·          fundamenty: 9.289,31

·          konstrukcja stalowa: 8.247,97

·          dach: 10.037,76

·          podłoga: 4.335,45

·          elewacja: 10.294,66

b. protokół postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

Ustalono skład Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: budowa wiaty na sprzęt sportowy przy ZSP w Czarkowie (pismo DIR II/2236/209/2005).

Wpłynęły 3 oferty:

·          Filipczyk – firma budowlano-usługowo-handlowa – 44.530,13 zł

·          firma usług projektowych i budowlanych Filon S.C. – oferta odrzucona,

·          Oscar S.C. Mariusz Kmiecik, Anna Kmiecik – 46.534,87 zł

Wybrano ofertę firmy budowlano-usługowo-handlowej – Filipczyk.

c. umowy zawarte z wykonawcą.

c.1. Umowa nr DIR II/74/2005 (5.08.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Panem Janem Filipczykiem (reprezentującym firmę Filipczyk).

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z 3 sierpnia 2005r. zlecono wykonanie wiaty na sprzęt sportowy przy ZSP w Czarkowie.

Wynagrodzenie: 44.530,13 zł brutto.

Zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana Marka Kasińskiego. Obowiązki kierownika budowy wykonawca powierzył Panu Janowi Filipczykowi.

Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane prace na okres: 36 miesięcy.

c.2. Pszczyński Zarząd Edukacji zlecił firmie budowlano-usługowo-handlowej Filipczyk wykonanie wraz z montażem przegród stalowych i odwodnienie terenu przy wiacie – DIR II/2211/35/2005.

d. umowa zawarta z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Umowa nr DIR II/76/2005 (8.08.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Biurem Wycen Nieruchomości AREA (reprezentowanym przez Marka Kasińskiego – właściciela). Przedmiotem umowy jest obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: budowy wiaty na sprzęt sportowy przy ZSP w Czarkowie. Zleceniobiorca oświadczył, że posiada uprawnienia budowlane zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Wynagrodzenie: 800,00 zł brutto.

e. zakończenie robót.

Protokół ostatecznego odbioru z 19 września 2005r.

 

Zestawienie kosztów zadania: budowa wiaty na sprzęt sportowy przy ZSP w Czarkowie.

Numer umowy

Wykonawca

Zakres

Wartość

DIR II/74/2005 (5.08.)

 

 

f-ra VAT nr 047/2005

 

f-ra VAT nr 057/2005

 

nota księgowa nr 17 z 23 września 2005r.

 

Firma budowlano-usługowo-handlowa FILIPCZYK

Budowa wiaty na sprzęt sportowy przy ZSP w Czarkowie

 

roboty ziemne i fundamentowe

 

wykonanie konstrukcji wiaty na sprzęt sportowy

nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy

 

 

 

18.300,00

 

26.230,13

 

-712,48

DIR II/2211/35/2005

 

 

f-ra VAT nr 062/2005

Firma budowlano-usługowo-handlowa FILIPCZYK

Budowa wiaty na sprzęt sportowy przy ZSP w Czarkowie

 

wykonanie wraz z montażem przegród stalowych i odwodnienie terenu przy wiacie w ZSP w Czarkowie

 

 

 

641,86

DIR II/76/2004 (8.08.)

 

f-ra VAT nr 110/2005

Biuro Wycen Nieruchomości AREA – Marek Kasiński

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

 

 

800,00

 

 

 

45.259,51

 

2.3.6. Budowa kompleksu sportowo-rahabilitacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 15 w Jankowicach.

Wybór wykonawcy budowy kompleksu sportowo-rahabilitacyjnego nastąpił w drodze przetargu nieograniczonego. Starosta Pszczyński decyzja nr 47/03 z 23 kwietnia 2003r. (pismo nr AB.7351/3/03) zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na przeprowadzenie robót. Decyzja ta została zmieniona decyzjami Starosty Pszczyńskiego z dnia 27 stycznia 2005r. nr 77/05 znak AB. 7351/Ps/173/04 oraz z dnia 14 lutego 2005r. nr 116/05 znak AB. 7351/Ps/187/04.

a. kosztorys inwestorski.

W wyniku przetargu nieograniczonego w 2000r. kosztorys inwestorski został opracowany wraz z projektem budowlanym przez Biuro Architektoniczno-Budowlane PRO ARCH 2 z Czechowic-Dziedzic.

Umowa nr DIR II/35/2000 zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Burmistrza Pszczyny), a Biurem Architektoniczno-Budowlanym PRO ARCH 2 (reprezentowanym przez Jacka Niedźwiedzkiego). Przedmiotem umowy było opracowanie pełnego projektu budowlanego wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim. W roku 2003 została dokonana aktualizacja projektu (przez PRO ARCH 2) w zakresie aktualizacji dokumentacji, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz niezbędnych uzgodnień.

Wartość robót na podstawie kosztorysu inwestorskiego: 1.913.049,61 zł.

Wartość wyposażenia: standardowego – 33.020,00 zł i rehabilitacyjnego – 77.600,00 zł.

b. protokół postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

b.1. Ustalono skład Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: wybór wykonawcy budowy kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego w SP Nr 15 w Jankowicach – pismo DIR II/2236/186/2004 (13.12.2004r.)

Wpłynęły 4 oferty. Odrzucono 2 oferty ze względu na braki w dokumentacji.

·          Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe PLANER – 1.858.174,11 zł

·          GAMA A. Ciuraszkiewicz, Produkcja, Handel, Usługi – 2.190.701,54 zł

b.2. Ustalono skład Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego – dla budowy basenu kąpielowego przy SP nr 15 w Jankowicach – pismo nr DIR II/2236/194/2004 (18.12.2004r.).

Wybrano:

·          branża instalacji wod-kan, co i wentylacji - firma AS-GOR,

·          branża elektryczna – firma FELMAR,

·          branża budowlana – firma AREA.

c. umowa zawarta z wykonawcą.

Umowa nr DIR II/100/2004 (27.12.2004r.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Burmistrza Pszczyny Henryka Studzieńskiego), a Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Remontowym PLANER z Wrocławia (reprezentowanym przez Bogdana Malinowskiego). Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z 14 grudnia 2004r. zlecono wykonanie prac związanych z budową kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego.

Wynagrodzenie: 1.858.174,11 zł brutto.

Wykonawca powierzył pełnienie obowiązków kierownika budowy Panu Bogusławowi Trafikowskiemu.

d. umowy zawarte z inspektorami nadzoru inwestorskiego.

Umowa nr DIR II/2/2005 (3.01.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym AS-GOR (reprezentowanym przez Stanisława Gorczowskiego). Przedmiotem umowy był obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży instalacji wod-kan, co i wentylacji.

Umowa nr DIR II/3/2005 (3.01.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym FEL-MAR (reprezentowanym przez Piotra Felisiaka). Przedmiotem umowy był obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży elektrycznej.

Umowa nr DIR II/1/2005 (3.01.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Biurem Wycen Nieruchomości AREA (reprezentowanym przez Marka Kasińskiego). Przedmiotem umowy był obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży budowlanej.

e. zakończenie prac.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją nr 158/2005 z 30 sierpnia 2005r. udzielił pozwolenia na użytkowanie kompleksu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wniósł sprzeciwu do użytkowania przedmiotowego obiektu (pismo nr 17/NS/ZNS.526-294/529/05 – z 10 sierpnia 2005r.).

Zestawienie kosztów zadania: budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego w SP Nr 15 w Jankowicach.

Numer umowy

Wykonawca

Zakres

Wartość

DIR II/100/2004 (27.12.)

 

 

f-ra VAT nr 1/F/05

f-ra VAT nr 2/F/05

f-ra VAT nr 3/F/05

f-ra VAT nr 4/F/05

f-ra VAT nr 5/F/05

f-ra VAT nr 6/F/05

f-ra VAT nr 8/F/05

Przedsiębiorstwo Inwestycyjnego-Remontowe PLANER

Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego w SP nr 15

 

odbiór robót z 31.01.

odbiór robót z 25.02.

odbiór robót z 31.03.

odbiór robót z 21.04.

odbiór robót z 28.04.

odbiór robót z 2.06.

odbiór robót z 12.07.

 

 

 

72.123,69

104.570,99

294.729,95

104.244,57

512.968,22

440.645,87

328.890,82

DIR II/4/2005 (5.01.)

 

f-ra VAT nr 02/03/05

f-ra VAT nr 01/06/05

f-ra VAT nr 03/07/05

Biuro Architektoniczno-Budowlane PRO-ARCH 2

Nadzór autorski nad budową kompleksu

 

 

3.294,00

8.039,80

4.866,20

DIR II/3/2005 (3.01.)

 

 

Rachunek nr 3/04/2005

Rachunek nr 1/06/2005

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe    FEL-MAR

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

za okres 3.01.-1.04.

za okres 22.04.-21.06.

 

 

 

1.500,00

1.754,29

DIR II/1/2005 (3.01.)

 

 

f-ra VAT nr 52/2005

f-ra VAT nr 53/2005

Biuro Wycen Nieruchomości AREA

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej

 

 

 

10.111,37

1.775,78

 

DIR II/2/2005 (3.01.)

 

 

f-ra VAT nr FV/19/2005

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AS-GOR

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej

 

 

 

14.508,99

 

 

 

1.904.024,54

 

2.3.7. Budowa obiektu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łące wraz z zapleczem żywieniowym i łącznikami.

Wybór wykonawcy budowy obiektu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łące nastąpił w drodze przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o przeprowadzanym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Starosta Pszczyny decyzją Nr 43/2000 z 29 września 2000r. (pismo Nr AB.7351/23/00) zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na przeprowadzenie robót.

a. kosztorys inwestorski.

W wyniku przetargu nieograniczonego w 2000r. zawarta został umowa Nr DIR II/34/2000 (4.05.) pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Sławomira Kowalskiego – działającego na podstawie Uchwały Zarządu Miasta Nr 72/29/99 z 13 maja 1999r.), a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym PROBUD z Bielska Białej. Przedmiotem umowy było opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla inwestycji: budowy obiektu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łące wraz z zapleczem żywieniowym i łącznikami.

Koszt opracowania dokumentacji: 109.800,00 zł.

Wartość robót na podstawie kosztorysu inwestorskiego: 4.871.200,00 zł.

b. protokół postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

b.1. Wybór wykonawcy.

Ustalono skład Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: budowa obiektu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łące wraz z zapleczem żywieniowym i łącznikami – pismo Nr DIR II/2236/116/2001 (11.06.).

Wpłynęło 6 ofert:

·          Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. DOMBUD – 4.521.316,00 zł

·          Grupa Kapitałowa BUDOSAK – 4.404.841,57 zł

·          Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane i Realizacja Usług Technicznych AB sp. z o.o. – 4.973.431,17 zł

·          POLIMEX – CEKOP S.A. – 4.300.629,27 zł

·          Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BESKID HOLDING sp. z o.o. – 4.015.482,77 zł

·          PLATER – Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy sp. jawna – 3.632.159,08 zł

Wybrano ofertę firmy PLATER.

b.2. Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ustalono skład Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: wybór inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, instalacji wod-kan, i c.o. oraz elektrycznej dla budowy obiektu SP 9 w Łące – pismo Nr DIR II/2236/127/2001.

Wpłynęło 7 ofert.

Ustalono wartość usług: maksymalnie 2% wartości kosztorysu inwestorskiego dla danej branży.

Wybrano:

·          branża budowlana: Firma Usługowa ALMAR S.C.

·          branża elektryczna: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe FELMAR

·          branża sanitarna: VELOX Polska P.P.H.U.

c. Umowy zawarte z wykonawcą.

c.1. Umowa Nr DIR II/76/2001 (14.08.2001r.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Sławomira Kowalskiego – działającego na podstawie Uchwały Zarządu Miasta nr 72/29/99 z 13 maja 1999r.), a firmą PLATER – Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy (reprezentowany przez Sylwestra Pławeckiego i Leszka Pławeckiego).

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z 16 lipca 2001r. wykonawcy zlecono wykonanie zadania: budowa obiektu SP 9 w Łące.

Wynagrodzenie: 3.632.159,08 zł.

Zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestycyjnego – zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne: ALMAR, FELMAR i VELOX.

c.2. Aneks Nr 1/2005 (1.02.) do umowy nr DIR II/76/2001, zawarty pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Z.P.U.H. Plater spółka jawna. Inwestor zlecił roboty dodatkowe – na podstawie protokołu konieczności z 1 lutego 2005r.

Wartość robót dodatkowych: 36.200,89 zł.

c.3. Aneks Nr 2/2005 (29.04.) do umowy nr DIR II/76/2001, zawarty pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Z.P.U.H. Plater spółka jawna. Inwestor zlecił roboty dodatkowe – na podstawie protokołu konieczności z 29 kwietnia 2005r.

Wartość robót dodatkowych: 112.218,36 zł.

c.4. Aneks Nr 3/2005 (20.06.) do umowy nr DIR II/76/2001, zawarty pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Z.P.U.H. Plater spółka jawna. Inwestor zlecił roboty dodatkowe – na podstawie protokołu konieczności z 20 czerwca 2005r.

Wartość robót dodatkowych: 16.625,40 zł.

c.5. Umowa Nr DIR II/106/2005 (10.09.) zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Mariana Grygiera, działającego na podstawie Zarządzenia PZE/477/2004 Burmistrza Pszczyny z 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PZE), a Z.P.U.H. Plater (reprezentowany przez Sylwestra Pławeckiego i Leszka Pławeckiego).

Przedmiotem umowy był remont nawierzchni asfaltowej dziedzińca od strony północnej przy SP 9.

Wynagrodzenie: 21.211,81 zł.

d. umowy zawarte z inspektorami nadzoru inwestorskiego.

d.1. Umowa nr DIR II/81/2001 zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Sławomira Kowalskiego – działającego na podstawie Uchwały Zarządu Miasta nr 72/29/99 z 13 maja 1999r.), a firmą ALMAR S.C.

Przedmiotem umowy było – zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego – pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży budowlanej.

d.2. Umowa nr DIR II/83/2003 zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Z-cę Burmistrza Pszczyny – Sławomira Kowalskiego i Z-cę Dyrektora PZE Janinę Wojciech), a firmą ALMAR S.C. (reprezentowaną przez Marię Makarę i Aleksandra Makara).

Przedmiotem umowy było pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej w okresie od 1.08.2003r. do 31.07.2005r.

d.3. Umowa nr DIR II/82/2001 zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Sławomira Kowalskiego – działającego na podstawie Uchwały Zarządu Miasta nr 72/29/99 z 13 maja 1999r.), a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowo-Handlowym FELMAR (reprezentowanym przez Marka Feliksiaka).

Przedmiotem umowy było – zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego – pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży elektrycznej.

d.4. Umowa zlecenie nr DIR II/2232/19/2003 zawarta z P.P.U.H. FELMAR na pełnienie nadzoru inwestorskiego robót dodatkowych branży elektrycznej (od 1.08.2003r. do 31.07.2005r.).

d.5. Umowa nr DIR II/83/2001 zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna (reprezentowaną przez Dyrektora PZE – Sławomira Kowalskiego – działającego na podstawie Uchwały Zarządu Miasta nr 72/29/99 z 13 maja 1999r.), a firmą VELOX POLSKA P.P.H.U. (reprezentowaną przez Krzysztofa Nowaka i Kazimierza Piekarskiego).

Przedmiotem umowy było – zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego – pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży sanitarnej.

d.6. Umowa zlecenie nr DIR II/2232/18/2003 zawarta z inżynierem Kazimierzem Piekarskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego robót dodatkowych branży sanitarnej.

e. zakończenie prac.

Protokół ostatecznego odbioru z 17 sierpnia 2005r.

Zestawienie kosztów zadania: budowa obiektu Szkoły Podstawowej nr 9 w Łące wraz z zapleczem żywieniowym i łącznikami (2005).

Numer umowy

Wykonawca

Zakres

Wartość

DIR II/76/2001 (14.08.2001r.)

Aneks nr 1/2005 (1.02.)

Aneks nr 2/2005 (29.04.)

Aneks nr 3/2005 (20.06.)

f-ra VAT nr 1/03/05

f-ra VAT nr 2/03/05

f-ra VAT nr 2/04/05

f-ra VAT nr 1/05/05

f-ra VAT nr 2/05/05

f-ra VAT nr 2/06/05

f-ra VAT nr 3/06/05

f-ra VAT nr 2/07/05

f-ra VAT nr 4/07/05

f-ra VAT nr 5/07/05

f-ra VAT nr 6/07/05

f-ra VAT nr 10/07/05

f-ra VAT nr 4/08/05

f-ra VAT nr 2/09/05

f-ra VAT nr 3/09/05

f-ra VAT nr 4/09/05

f-ra VAT nr 5/09/05

f-ra VAT nr 6/09/05

f-ra VAT nr 3/10/05 – umowa DIR II/106/2005

Z.P.U.H. PLATER

Budowa obiektu Szkoły Podstawowej nr 9 w Łące

 

 

 

waloryzacja wynagrodzeń

roboty budowlane

roboty elektryczne

roboty budowlane

waloryzacja wynagrodzeń

roboty budowlane

roboty instalacyjne

roboty budowlane

roboty instalacyjne – wentylacja

roboty elektryczne

roboty instalacyjne

roboty budowlane

waloryzacja wynagrodzenia

roboty elektryczne

roboty instalacyjne – aneks 1/05 i 2/05

roboty instalacyjne

roboty dodatkowe – aneks 1/05 i 3/05

waloryzacja wynagrodzenia

remont nawierzchni asfaltowej dziedzińca SP 9

 

 

 

 

 

23.359,60

140.658,28

109.800,00

92.720,00

10.478,01

83.947,47

30.500,00

93.394,09

35.286,50

51.740,38

12.986,90

99.231,46

49.279,29

6.100,00

22.912,75

14.583,21

29.913,55

6.659,96

 

21.211,81

DIR II/83/2003

f-ra VAT nr 9/2005

f-ra VAT nr 10/2005

ALMAR S.C.

pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża budowlana

 

2.280,84

5.015,62

DIR II/82/2001

rach. nr 1/01/2005

rach. Nr 1/05/2005

rach. nr 1/09/2005

rach. nr 3/09/2005 – zlecenie nr DIR II/2232/19/2003

FELMAR

pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża elektryczna

 

300,00

1.800,00

255,92

458,75

DIR II/83/2001

f-ra VAT nr 22/09/05

VELOX

pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża sanitarna

 

2.160,65

zlecenie

DIR II/2232/18/2003

f-ra VAT nr 0207

INSTALPOL

pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża sanitarna

 

 

634,81

zlecenie

DIR II/2232/20/2005 (19.08.)

f-ra VAT nr 82/05/W

Z.P.H.U. MAGMAR S.C.

wykonanie robót ślusarsko – spawalniczych

 

 

1.228,41

Zlecenie

DIR II/2211/3/2005 (2.02.)

f-ra VAT nr 10/2005

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne – mgr inż. Janina Kracoń

wznowienie granicy wschodniej i północnej działek będących własnością Gminy Pszczyna stanowiących teren SP9

 

 

 

488,00

zlecenie

DIR II/2232/15/2005 (20.09.)

f-ra VAT nr 0208

INSTALPOL – inż. Kazimierz Piekarski

wymiana pompy obiegowej

 

 

 

2.901,29

DIR II/91/2005 (12.09.)

 

f-ra VAT nr 556/2005

P.H.U. Puchałka

przegląd i konserwacje kotłów gazowych w placówkach oświatowych

całość: 13.873,23 zł

 

 

1.182,18

DIR II/81/2005 (1.02.)

 

Instalatorstwo Elektryczne – Bronisław Skrobol

roboty elektryczne – przebudowa linii n/n

7.629,05

DIR II/20/2005 (10.03.)

 

f-ra VAT nr 24/05/W

Z.P.H.U. MAGMAR

wykonanie i montaż boksów w pomieszczeniu szatni

 

 

17.524,34

umowa o dzieło nr

DIR II/105/2005 (5.09.)

 

rachunek z 7.11.2005r.

Jarosław Kubis

Nadzór inwestorski w zakresie robót drogowych – remont nawierzchni asfaltowej dziedzińca

 

 

 

500,00

Pozostałe koszty (2005)

f-ra VAT nr 0940397

 

f-ra VAT nr 0931896

Urząd Dozoru Technicznego

badanie kwalifikujące urządzenia – kotły warzelne

dozór techniczny – dźwig

 

378,00

206,80

f-ra VAT nr 00099/211/00519200/G/10/05

P.P.U.P. Poczta Polska Centrum Sieci Pocztowej

usługi pocztowe

80,00

f-ra VAT nr 82/05

TOTAL – usługi p.pożar.

określenie wydajności wodnej hydrantu wewnętrznego, określenie ciśnienia wody

292,80

f-ra VAT nr 23/AB/05

Starostwo Powiatowe

dziennik budowy

5,40

 

 

 

980.086,12

 

Podczas kontroli sprawdzono wydatki na łączną kwotę: 4.345.364,05 zł, co stanowi 11,0% wydatków za okres od 1.01.2005r. do 31.12.2005r.

Wszystkie faktury i rachunki sprawdzane były pod względem merytorycznym przez pracowników Działu Inwestycji i Remontów PZE, a pod względem formalno-rachunkowym przez Główną Księgową Panią Teresę Wagstyl. Zatwierdzenia do wypłaty dokonał Dyrektor PZE Pan Marian Grygier. Wszystkie prace remontowe zlecane były wykonawcom poprzez zawarcie odpowiedniej umowy, w której szczegółowo określono zakres prac. Do każdej umowy dołączony jest szczegółowy kosztorys zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W umowach zawieranych z wykonawcami ustalono również zabezpieczenie interesu zamawiającego: udzielenie gwarancji na wykonane roboty, termin usunięcia ewentualnych usterek oraz wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i za odstąpienie od umowy przez wykonawcę. Wykonawcy udzielili gwarancji na wykonane roboty. W określonych przypadkach wykonawca wpłacał na rzecz inwestora zabezpieczenie finansowe.

Wybór wykonawców prac następował w drodze postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego – w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych – ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19 z roku 2004 poz. 177), jeśli wartość prac obligowała do skorzystania z tej ustawy.

Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową i nie stwierdzono uchybień w realizacji wydatków w roku 2005.

3. Ustalenia końcowe.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono, po uprzednim odczytaniu i podpisaniu, w jednostce kontrolowanej.

Dyrektor jednostki kontrolowanej może zgłosić inspektorowi ds. kontroli wewnętrznej w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu pisemne wyjaśnienia, co do zawartych w protokole ustaleń.

 

Pszczyna, dnia 11 kwietnia 2006r.

 


Informację wytworzył: Wojciech Kiełkowski, Data wytworzenia: 2009-01-29 11:45:39, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-01-07 11:46:01, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-01-07 11:47:46, Ostatnia zmiana: 2009-01-07 11:47:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1496