Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2710187
od 04 lipca 2008
Przebieg i efekty kontroli » Kontrole wewnętrzne Wersja do druku

kontrola z dnia 30 grudnia 2004 r.

Protokół nr 7/2004

Z dnia 30 grudnia 2004r.

kontroli przeprowadzonej w placówkach szkolno-oświatowych zarządzanych przez Pszczyński Zarząd Edukacji oraz w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji.

 

Kontrola przeprowadzona została przez Michała Zborowskiego – inspektora ds. kontroli wewnętrznej, na podstawie Upoważnienia Nr 266/2004 Burmistrza Pszczyny z dnia 11 października 2004r., w dniach od 12 października do 30 grudnia 2004r., z przerwą na przeprowadzenie kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.

Kontroli poddano przestrzeganie realizacji procedur, o których mowa w art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 z 2003 poz. 148 z późniejszymi zmianami) poprzez sprawdzenie przynajmniej 5% wydatków jednostki poniesionych w roku 2004 (zgodnie z art. 127 w/wym. ustawy).

 

1. Ustalenia ogólne.

Pszczyński Zarząd Edukacji jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej, utworzoną na podstawie Uchwały Nr LXVI/422/98 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10 czerwca 1998r. w sprawie utworzenia jednostki ekonomiczno-administracyjnej gminnych placówek oświatowych pod nazwą Pszczyński Zarząd Edukacji. Statut jednostki przyjęty został tą samą uchwałą. Uchwałą nr XXV/193/04 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 września 2004r., w sprawie zmiany Statutu Pszczyńskiego Zarządu Edukacji zatwierdzonego uchwałą nr LXVI/422/98 z dnia 10 czerwca 1998r. w sprawie: utworzenia jednostki ekonomiczno-administracyjnej gminnych placówek oświatowych pod nazwą Pszczyński Zarząd Edukacji, zmieniono treść Statutu PZE nadając mu brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały. I traci moc Statut PZE nadany uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie nr LXVI/422/98 z dnia 10 czerwca 1998r.

Prawidłowość realizacji wydatków w roku 2004 sprawdzono poprzez kontrolę naliczania i terminowości odprowadzania składek ZUS i zaliczek na poczet podatku dochodowego w roku 2004.

2. Ustalenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentów (przedszkola, gimnazja i szkoły):

·    deklaracja podatkowa PIT4 za miesiące – lipiec i sierpień,

·    deklaracja podatkowa PIT8A za miesiące – lipiec i sierpień,

·    zestawienie zbiorcze list płac pedagodzy za miesiące – sierpień i wrzesień,

·    zestawienie zbiorcze list płac administracja za miesiące – lipiec i sierpień,

·    zestawienie zbiorcze dodatkowe list płac pedagodzy za sierpień,

·    zestawienie zbiorcze dodatkowe list płac pedagodzy za lipiec,

·    umowy o dzieło – Bogusław Szromek i Piotr Grzechnik,

·    listy płac nagród jubileuszowych: Gwóźdź, Lapczyk, Niedźwiedź, Kloc, Kokot, Krzempek, Szyszka, Galbierz,

·    deklaracje DRA za lipiec i sierpień,

·    raporty imienne 1.07.2004r. i 1.08.2004r.,

·    umowy zlecenia za miesiące – lipiec i sierpień (kolonie).

PRZEDSZKOLA – administracja lipiec 2004

Liczba osób: 75

Wynagrodzenie brutto:

71.168,60

Dodatki specjalne:

W tym:

Nagroda jubileuszowa

1.967,99

 

749,00

Umowa o dzieło:

360,00

Razem lipiec:

73.496,59

PRZEDSZKOLA – administracja sierpień 2004

Liczba osób: 73

Wynagrodzenie brutto:

64.057,80

Dodatki specjalne:

W tym:

Nagrody jubileuszowe

Odprawy emerytalne

32.591,99

 

17.992,00

12.575,80

Umowy o dzieło:

1.800,00

Razem sierpień:

98.449,79

PRZEDSZKOLA – pedagodzy lipiec 2004

Liczba osób: 110

Wynagrodzenie brutto:

210.603,50

Dodatki specjalne:

W tym:

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek wiejski

Ekwiwalent urlopowy

12.566,95

 

2.590,00

5.146,50

491,70

Razem lipiec:

223.170,45

PRZEDSZKOLA – pedagodzy sierpień 2004

Liczba osób: 107

Wynagrodzenie brutto:

166.372,05

Dodatki specjalne:

W tym:

Nagroda jubileuszowa

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek wiejski

19.611,69

 

8.012,90

2.590,00

5.388,10

Razem sierpień:

185.983,74

SZKOŁY – administracja lipiec 2004

Liczba osób: 258

Wynagrodzenie brutto:

264.086,13

Dodatki specjalne:

W tym:

Nagroda jubileuszowa

Ekwiwalent urlopowy

Odprawa emerytalna

19.073,24

 

2.911,80

1.773,81

3.235,70

Ekwiwalent za samochód:

959,00

Dowóz dzieci (PZE):

2.287,00

Umowy zlecenia i o dzieło:

540,00

Razem lipiec:

286.945,37

SZKOŁY – administracja sierpień 2004

Liczba osób: 249

Wynagrodzenie brutto:

257.740,07

Dodatki specjalne:

W tym:

Nagroda jubileuszowa

Odprawa emerytalna

31.282,38

 

13.990,80

5.641,80

Ekwiwalent za samochód:

894,88

Dowóz dzieci (PZE):

2.404,70

Umowa zlecenia:

980,00

Razem sierpień:

293.302,03

SZKOŁY – pedagodzy lipiec 2004

Liczba osób: 586

Wynagrodzenie brutto:

1.128.149,02

Dodatki specjalne:

W tym:

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek wiejski

Nagroda jubileuszowa

Ekwiwalent urlopowy

73.893,84

 

13.470,00

31.122,10

1.374,40

212,90

Umowa zlecenia:

40.350,00

Razem lipiec:

1.242.392,86

SZKOŁY – pedagodzy sierpień 2004

Liczba osób: 586

Wynagrodzenie brutto:

938.473,49

Dodatki specjalne:

W tym:

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek wiejski

Nagroda jubileuszowa

406.968,65

 

13.470,00

31.695,20

39.044,64

Wynagrodzenie (dodatkowa lista):

1.408,10

Odprawa emerytalna (Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza):

6.942,60

Umowy zlecenia:

35.850,00

Razem sierpień:

1.089.642,84

 

Wysokość składek odprowadzonych w lipcu 2004 przez ubezpieczonych

Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne:

172.540,53

Kwota składek na ubezpieczenie rentowe:

114.909,49

Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe:

43.297,39

Kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne:

118.269,55

Wysokość składek odprowadzonych w sierpniu 2004 przez ubezpieczonych

Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne:

147.406,22

Kwota składek na ubezpieczenie rentowe:

98.170,45

Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe:

36.983,01

Kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne:

101.341,14

Wysokość odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy

Lipiec:

112.490,10

Sierpień:

112.544,80

 

Kontrolą objęto wydatki na kwotę: 3.493.383,67 zł. Łączna kwota wydatków Pszczyńskiego Zarządu Edukacji wraz z zarządzanymi przez niego placówkami szkolno-oświatowymi wynosi: 37.771.180,57 zł. Kwota 3.493.383,67 zł stanowi 9,25% całości wydatków poniesionych od 1 stycznia 2004r. do 31.12.2004r.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości w naliczaniu i terminowości odprowadzania składek ZUS oraz zaliczek na poczet podatku dochodowego w roku 2004.

Kontrola listy płac pracowników za miesiąc sierpień Szkoły Podstawowej nr 18 (pedagodzy) wykazała brak podpisu Dyrektora jednostki, w przypadku listy płac pracowników za miesiąc sierpień Szkoły Podstawowej nr 2 (pedagodzy) wykazała brak podpisów Dyrektora szkoły i Dyrektora PZE.

Listy płac, w przypadku Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, przed ich wypłatą muszą być zaakceptowane (podpisane) przez:

·          osobę wystawiającą,

·          Głównego księgowego,

·          Dyrektora placówki szkolno-oświatowej (kierownika jednostki),

·          Dyrektora PZE.

Zadania dyrektora placówki-oświatowej i dyrektora organu zarządzającego tymi placówkami w zakresie rachunkowości nie mogą być poprawnie zrealizowane bez określenia stosownych i skutecznych zabezpieczeń, zwłaszcza w postaci zorganizowanego i powiązanego z rachunkowością, a także dostosowanego do specyfiki i rodzaju działalności systemu kontroli wewnętrznej. Wymaga tego m.in. art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 nr 76 poz. 694 z późn. zm.), z którego wynika, że dowód księgowy powinien zawierać przynajmniej stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania tego dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych.

3. Realizacja zaleceń pokontrolnych.

W związku z zaleceniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym oznaczonym IK-091/6/03 z 23 grudnia 2003r., zobowiązującymi Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji do dokonania aktualizacji procedur kontroli finansowej, stwierdza się, że nie dokonano aktualizacji instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej pracowników Pszczyńskiego Zarządu Edukacji został określony w formie pisemnej.

4. Ustalenia końcowe.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono, po uprzednim odczytaniu i podpisaniu, w jednostce kontrolowanej.

Dyrektor jednostki kontrolowanej może zgłosić inspektorowi ds. kontroli w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu pisemne wyjaśnienia co do zawartych w protokole ustaleń.

 

Pszczyna, dnia 30 grudnia 2004r.


Informację wytworzył: Wojciech Kiełkowski, Data wytworzenia: 2009-01-29 11:42:36, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-01-07 11:43:32, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-01-07 11:44:36, Ostatnia zmiana: 2009-01-07 11:45:22, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1156