Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2710184
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Pomoc materialna Wersja do druku

Regulamin udzielania pomocy materialnej

 

Uchwała Nr XL/455/09

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów  zamieszkałych na terenie  Gminy Pszczyna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

      § 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna, określający:

1)      sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

2)      formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy,

3)      tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego tryb i sposób udzielania gminnego stypendium szkolnego,

4)      tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§  2.  Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1) regulaminie - rozumie się przez to postanowienia niniejszej uchwały,

2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

3) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy zamieszkujące na terenie Gminy Pszczyna,

4) stypendium - rozumie się przez to stypendium szkolne, o którym mowa w art. 90c    ust. 2 pkt 1 ustawy,

5) zasiłku - rozumie się przez to zasiłek szkolny, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 2 ustawy,

6) kryterium dochodowym - rozumie się przez to kwotę, o której mowa                       w § 1 pkt 1 ppkt b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1055).

§ 3. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, wysokość stypendium wynosi miesięcznie:

Kategoria stypendium

Dochód na członka rodziny

Miesięczna wysokość stypendium

I

dochód miesięczny na jednego członka rodziny  ucznia  niższy  niż 300,00 zł

od 75,00 zł do 182,00 zł

II

dochód  miesięczny  na jednego członka rodziny ucznia równy lub wyższy niż 300,00 zł  
oraz niższy lub równy wysokości określonej 
w § 1 pkt 1 ppkt b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. 
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
 pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1055).

80% ustalonej wysokości stypendium szkolnego dla  "kat. I" lecz nie mniej niż 72,80 zł

§ 4.  Stypendium może być udzielane uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,      a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadkach określonych w art. 90d ust. 4 ustawy,

4) świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy.

§ 5.  Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego:

1) wniosek o przyznanie stypendium składa się do dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w sekretariacie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4 do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych                     do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu,

2) o stypendium szkolne ubiegać się mogą uczniowie, którzy zamieszkują na terenie    Gminy Pszczyna oraz spełniają warunki wymienione w art. 90d ust. 1 ustawy,

3) długość  okresu,  na  jaki  przyznaje  się  stypendium  może  wynieść maksymalnie       10 miesięcy tj. na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym,  a w przypadku słuchaczy kolegiów  nauczycielskich,  nauczycielskich  kolegiów języków obcych        i  kolegiów pracowników służb społecznych  maksymalnie 9 miesięcy tj. na okres nie dłuższy        niż od października do czerwca w danym roku szkolnym,

4) stypendium w formie, o której mowa § 4 pkt 1 jest realizowane poprzez częściową       lub całkowitą refundację poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2. ustawy, o poniesionym wydatku  edukacyjnym,

5) stypendium w formie, o której mowa w § 4 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza podręczników          lub wyposażenia wskazanego przez wnioskodawcę i zaakceptowanego przez szkołę                      lub na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2. ustawy,  o poniesionym wydatku  edukacyjnym,

6) stypendium w formie, o której mowa w § 4 pkt 3 jest udzielane poprzez częściową       lub całkowitą refundację:

a) kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę biletów miesięcznych, oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu,

b) kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie w miejscowości właściwej dla siedziby szkoły na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu,

7) stypendium w formie, o której mowa w § 4 pkt 4  może zostać przyznane na wniosek strony ubiegającej się o stypendium szkolne w myśl art. 90d ust. 5 ustawy. W tym przypadku Organ przyznający stypendium zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku rozliczania się z otrzymanego stypendium szkolnego poprzez przedłożenie oryginałów faktur, innych imiennych dowodów zakupu, biletów miesięcznych oraz zaświadczeń Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2. ustawy. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie,  w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne,

8) stypendium szkolne jest wypłacane w formie gotówkowej, w kasie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji lub w formie bezgotówkowej, na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy. Wypłata przyznanego decyzją stypendium następuje po uprawomocnieniu się decyzji      w przeciągu 14 dni licząc od daty przedłożenia przez Wnioskodawcę imiennych dowodów poniesionych wydatków edukacyjnych zgodnych z wybraną formą pomocy lub licząc od daty złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne (dot. formy, o której mowa w § 4 pkt 4 ),

           9) katalog wydatków kwalifikowalnych o charakterze edukacyjnym podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, wysokość zasiłku wynosi jednorazowo od 91,00 zł do 455,00 zł.

            § 7. Zasiłek może być udzielony uczniowi raz lub kilka razy w roku, niezależnie                 od otrzymywanego stypendium szkolnego w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,

2)   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

§ 8. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego:

1) wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się do dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w sekretariacie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4,

2) o zasiłek szkolny ubiegać się mogą uczniowie, którzy zamieszkują na terenie Gminy Pszczyna oraz spełniają warunki wymienione w art. 90e. ust. 1 ustawy,

3) o zasiłek szkolny ubiegać się można w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące              od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,

4) zasiłek w formie, o której mowa § 7 pkt 1 może zostać przyznany na wniosek strony ubiegającej się o zasiłek szkolny, jeżeli zakres potrzeb edukacyjnych ucznia lub słuchacza wykracza poza formę pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub gdy Organ przyznający stypendium uzna za niemożliwe spełnienie warunku uprzedniego dostarczenia oryginałów faktur  i innych dowodów poniesionych wydatków edukacyjnych. W tym przypadku Organ przyznający zasiłek zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku rozliczania się z otrzymanego zasiłku szkolnego. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne,

5) zasiłek w formie, o której mowa § 7 pkt 2, jest udzielany poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza podręczników lub wyposażenia wskazanego przez wnioskodawcę i zaakceptowanego przez szkołę lub na podstawie częściowej      lub całkowitej refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2. ustawy, o poniesionym wydatku edukacyjnym,

6) katalog wydatków kwalifikowalnych o charakterze edukacyjnym podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach zasiłku szkolnego, stanowi załącznik do niniejszej uchwały,

7) zasiłek szkolny jest wypłacany w formie gotówkowej, w kasie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji lub w formie bezgotówkowej, na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy. Wypłata przyznanego decyzją zasiłku następuje po uprawomocnieniu się decyzji w przeciągu        14 dni licząc od daty przedłożenia przez Wnioskodawcę imiennych dowodów poniesionych wydatków edukacyjnych zgodnych z wybraną formą pomocy lub licząc od daty złożenia            przez Wnioskodawcę oświadczenia, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne (dot. formy, o której mowa § 7 pkt 1),

8) zdarzenia losowe, które kwalifikują do ubiegania się o zasiłek szkolny  to w szczególności:

a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź,

b) kradzieże,

c) wypadki,

d) śmierć członka rodziny,

e) wydatki związane z chorobą w rodzinie powodujące zaniedbanie potrzeb edukacyjnych ucznia,

f) inne szczególne okoliczności, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniają naukę ucznia.

 
           § 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr X/105/07           
 Rady Miejskiej w Pszczynie  z  dnia  28 czerwca 2007 r. w  sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 28 sierpnia 2007 r.  Nr 141, poz. 2801).
 

§ 10. Postanowienia końcowe:

1)  wykonanie postanowień uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny,

2) uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

              

Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z treści art. 90f ustawy o systemie oświaty,             który nakłada na gminę zadanie polegające na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Załącznik do Uchwały

Nr ...../..../....

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia ...........

Katalog wydatków kwalifikowalnych o charakterze edukacyjnym podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

1.      Podręczniki, ćwiczenia, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, tablice i inne książki pomocne w realizacji procesu dydaktycznego.

2.      Artykuły szkolne m.in. zeszyty, piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki szkolne, temperówki, bibuła, brystole, kalkulatory, papier kancelaryjny, nożyczki, taśmy klejące,  papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, tusz do drukarek, papier ksero i inne.

3.      Tornister (plecak szkolny).

4.      Strój na zajęcia wychowania fizycznego (obuwie sportowe, dres sportowy, bluza sportowa, spodenki sportowe, koszulka sportowa, strój kąpielowy, kurtka sportowa).[1]

5.      Przybory i strój do praktycznej nauki zawodu.[2]

6.      Multimedialne programy edukacyjne.

7.      Komputer, oprogramowanie komputerowe, monitor do komputera, drukarka i skaner        do komputera, części komputerowe usprawniające działanie posiadanego komputera, pamięć przenośna (penndrive), głośniki komputerowe, słuchawki i mikrofon do komputera, klawiatura i mysz komputerowa.[3]

8.      Biurko i krzesło do biurka.

9.      Koszt wycieczek szkolnych i zielonej szkoły.[4]

10. Bilety wstępu na basen i ośrodków kultury (m.in. teatry, muzea, filharmonie i inne).

11. Bilety komunikacji publicznej (dojazd do miejsca pobierania nauki) oraz koszty zakwaterowania w miejscu pobierania nauki.[5]

12. Koszt dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym (m.in. nauka języka obcego, nauki gry na instrumentach muzycznych, zajęcia sportowe i inne.).[6]

13.  Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.[1] Dopuszcza się zakup odzieży sportowej przeznaczonej na zajęcia wychowania fizycznego w liczbie sztuk "dwie" na semestr z wyłączeniem kurtki sportowej gdzie dopuszcza się zakup sztuk "jedna" kurtki sportowej na semestr.

[2] Dowód zakupu poświadczony przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń  lub pracodawcę, u którego uczeń realizuje praktyczną naukę zawodu,  jako wymagany w zajęciach szkolnych        lub praktycznych.

[3] Po uprzednim przedłożeniu zaświadczenia dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w porozumieniu z wychowawcą klasy lub pedagogiem szkolnym, że uczeń posiada wymagane podręczniki, ćwiczenia, artykuły szkolne i strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego.

[4] Dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń  o poniesionym wydatku.

[5] Dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

[6] Poprzez poniesiony koszt dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym rozumie się również koszt zakupu przyborów koniecznych do realizacji dodatkowych zajęć np. instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy i inne.

Załączone dokumenty
  1 (202kB) pobierz    
  2 (264.5kB) pobierz    
  3 (265.5kB) pobierz    
  4 (256.1kB) pobierz    
  5 (56.5kB) pobierz    
  6 (57.2kB) pobierz    
  7 (259.2kB) pobierz    
Zobacz także
  Pomoc materialna

Informację wytworzył: RADA MIEJSKA W PSZCZYNIE, Data wytworzenia: 2009-09-24 08:04:35, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-12-10 08:05:11, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-12-10 08:07:41, Ostatnia zmiana: 2010-03-18 06:55:20, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1286