Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach Wersja do druku

Przymowanie i załatwianie spraw

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM

W STUDZIENICACH

 

 

Podstawa prawna

1.      Ustawa z dn.14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r.,nr 98, poz.1071).

2.      Rozporządzenie Rady ministrów dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz.46)

 

 

Rozdział I

 

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 

1.      W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Studzienicach wnoszący skargi
i wnioski przyjmowani są przez dyrektora
[1].

2.      Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie.

3.      Pracownik szkoły i przedszkola, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.

4.      Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.

5.      Skargi i wnioski przekazywane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych prawnych.

6.      Do rejestru wpisuje się także skargi wnioski, które nie zawierają imienia
i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego ( anonimy).

7.      Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

a)      liczba porządkowa

b)      data wpływu skargi/wniosku

c)      data rejestrowania skargi/wniosku

d)     adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek

e)      informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek

f)       termin załatwienie skargi/ wniosku

g)      imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

h)      data załatwienia,

i)        krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy,

10. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

 

 

 

Rozdział II

 

Klasyfikowanie skarg i wniosków

 

1.      Kwalifikowania spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor.

2.      Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisana jest do rejestru skarg i wniosków.

3.      Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

4.      Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy rejestrować,
a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.

5.      Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zastawić w dokumentacji szkoły.

6.      Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpatrzenia.

7.      Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

Rozdział III

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

1.      Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

2.      Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządzą się następującą dokumentację:

a)      oryginał skargi/wniosku,

b)      notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

c)      materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśnienia/skargi/ wniosku,

d)     odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

e)      inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

3.      Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

a)      oznaczenie organu, od którego pochodzi,

b)      wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy
z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku

c)      faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek zastała załatwiona odmownie,

d)     imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę

4.      Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowana jest w sekretariacie szkoły.

 

 

 

 

Rozdział IV

 

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 

1.      Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki

2.      Skargę/wniosek rozpatruje się:

a)      do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,

b)      do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

c)      do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana

3.   Do siedmiu dni należy:

a)      przesłać skargę do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu

b)     przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,

c)      przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,

d)     przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwia skargi/wnioski z podaniem powodów tego przesunięcia,

e)      zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,

f)       udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 

 

 

 [1] W przypadku nieobecności dyrektora ZSP przez osobę uprawnioną do zastępowania dyrektora.

Załączone dokumenty
  p1 (614.8kB) pobierz    
  p2 (633.4kB) pobierz    
  p3 (399.9kB) pobierz    

Informację wytworzył: Halina Nocoń, Data wytworzenia: 2009-03-30 11:15:01, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-03-30 11:16:02, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-03-30 11:16:08, Ostatnia zmiana: 2009-03-30 12:32:39, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 750