Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2792248
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jankowicach Wersja do druku

Statut

 
STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 15
W JANKOWICACH

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA STATUTU SZKOŁY

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Nr 67 poz. 329 z 1996 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony 4.04.2000r.).
3. Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000r. Nr 19 poz. 239).
4. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999r. Nr 12, poz. 96).
5. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz. 114).
6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).
7. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2002/51/458) załącznik 2 i 3.
8. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 23/2003, poz. 193).
9. Rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 1999 (Dz.U. 1999/67/759) w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego.
10. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6, poz. 69 z 2002r.).
11. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 29, poz. 323 i Nr 128, poz. 1419 oraz z 2002r. Nr 46, poz. 433, z 2002r. Nr 155, poz. 1289).z późniejszymi zmianami.
12. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1054) ze zmianami.
13. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. Nr 23, poz. 225).
14. Rozporządzenie MEN z 10 sierpnia 2001r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. Nr 92, poz. 1020).
15. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. Nr 120).
16. Rozporządzenie MEN z dnia 8 września 2006r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2006, Nr 164, poz. 1154).

17. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. z 2006r. Nr 235, poz. 1703).

18.Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. z dnia 27 luty 2007r.Nr 35, poz.222).
19. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 maja 2007)


Rozdział I


Postanowienia Ogólne.

§1. Nazwa szkoły.

1. Szkoła Podstawowa nr 15 w  Jankowicach.

2. Szkoła Podstawowa nr 15 w  Jankowicach jest szkołą publiczną.

3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Baziowej  nr 15.
4. Ustalona nazwa szkoły jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.

§2. Informacje o szkole.

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pszczyna. Obwód szkoły wyznaczony
przez organ prowadzący w Akcie założycielskim szkoły.
2.
Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny szkoły jest  Śląski Kurator
Oświaty w Katowicach.

3. Szkole nadaje imię Rada Gminy na wniosek Rady  Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.
4. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat. Szkoła w porozumieniu z organem
prowadzącym zapewnia realizację obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich w
ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (oddział zerowy).


Rozdział II


Cele i zadania szkoły .

§3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia
7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:


1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły realizując bezpłatnie obowiązkowy wymiar godzin lekcyjnych poszczególnych przedmiotów, grup przedmiotów, godzin do dyspozycji klasy lub dyrektora szkoły, zgodnie z ramowym planem nauczania i programem pracy szkoły.
2. Umożliwia absolwentom kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacji oraz udziela     informacji na temat wyboru  gimnazjum.
3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do swoich warunków, wieku i potrzeb uczniów.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i swoich możliwości.
5. Kształtuje postawy etyczno – moralne dzieci poprzez budowanie atmosfery tolerancji
i wzajemnego zaufania.

§4. Zadania szkoły są określone w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego (Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r.) oraz w:


1. Programach nauczania przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez MEN oraz modyfikowanych przez nauczycieli do indywidualnych potrzeb uczniów.
2. Szkolnym planie nauczania.
3. Ustalonych przez MENiS zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
4. Warunkach i sposobie wystawiania ocen.
5. Szkolnym programie profilaktyki.
6. Szkolnym programie wychowawczym.

§5. Zadania szkoły są realizowane poprzez:


1. Dostarczanie uczniom niezbędnego zasobu wiedzy na zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych.
2. Dbałość wszystkich nauczycieli o naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.
3. Stosowanie metod aktywizujących i wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych w pracy lekcyjnej.
4. Motywowanie uczniów przez stosowanie nagród i kar.
5. Organizowanie wycieczek, wyjazdów, „spotkań” i uroczystości szkolnych.
6. Organizowanie konkursów przedmiotowych i współzawodnictwa sportowego.
7. Zapewnianie uczniom możliwości wykazania się w pracy samodzielnej oraz współpracy w grupach.
8. Indywidualizację pracy na lekcji przez przygotowanie dla uczniów zestawów ćwiczeń problemowych na różnych poziomach trudności.
9. Zachęcanie do troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo, porządek, czystość najbliższego otoczenia.
10. Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych:
a) prowadzenie zajęć sportowych

b) gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej i rytmiki,
c) zajęcia wyrównawcze, rewalidacja indywidualna,
d) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
e) inne zajęcia w zależności od możliwości uczniów.
11. Kształcenie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej - naukę języka ojczystego, własnej historii, kultury i tradycji środowiska lokalnego, organizowanie nauki religii zgodnie z życzeniami rodziców.
12. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, we współpracy
z placówkami powołanymi do udzielania w/w pomocy dzieciom i młodzieży wg zasad określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
13. Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły, powierzając ich odpowiedzialnym za wykonanie tego zadania wychowawcom.
14. Współpracę ze szkołami, organizacjami i instytucjami powołanymi do pomocy dzieciom.
15. Umożliwianie rozwoju zainteresowań uczniów poprzez realizację indywidualnych programów i indywidualnego toku nauki zgodnie z zarządzeniami resortowymi.
16. Prowadzenie (w miarę swoich możliwości finansowych) różnych form zajęć pozalekcyjnych, w tym kół zainteresowań, przy współpracy rodziców.
17. Sprawowanie opieki nad uczniami:
a) podczas zajęć obowiązkowych spełniają nauczyciele prowadzący te zajęcia,
a w przerwach między zajęciami dyżurujący nauczyciele, wyznaczeni przez dyrektora szkoły w harmonogramie dyżurów nauczycielskich,
b) w czasie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad ich uczestnikami sprawują nauczyciele bądź instruktorzy prowadzący te zajęcia,
c) opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły (np. w czasie wycieczek klasowych lub szkolnych) sprawują nauczyciele - opiekunowie odpowiedzialni za zdrowie i życie uczniów, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP w tym zakresie,
d) przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący,
e) za przebywanie ucznia na podwórku szkolnym po zajęciach przewidzianych planem pracy szkoły – odpowiedzialność biorą jego rodzice lub opiekunowie,
f) dziećmi z oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkoły opiekują się ich wychowawcy.
18. Szkoła organizuje naukę indywidualną w domu dla uczniów z orzeczeniami lekarskimi i odpowiednimi orzeczeniami kwalifikacyjnymi publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.
19. Szkoła w porozumieniu z Rodzicami, we współpracy z Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym szkołę oraz instytucjami pomocy społecznej  organizuje stałą lub doraźną pomoc materialną dla uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki
w porozumieniu z rodzicami, we współpracy z Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym szkołę oraz instytucjami pomocy społecznej.
20. Szkoła współpracuje z organizacjami i instytucjami w celu prowadzenia działań profilaktycznych i zapobieganiu patologiom społecznym.
21. Szkoła zapewnia opiekę uczniom nie uczęszczającym - zgodnie z wolą rodziców na lekcje religii. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła nie może zorganizować lekcji etyki, uczniowie przebywają w tym czasie w bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza lub na świetlicy. Wyjątek stanowi sytuacja gdy lekcja religii przypada na pierwszą lub ostatnią lekcję w danym dniu dla danej klasy. Wówczas dziecko przychodzi do szkoły na odpowiednio późniejszą godzinę lub wychodzi godzinę wcześniej.
22. Szkoła organizuje opiekę nad oddziałami klasowymi:
a) wszyscy uczniowie szkoły, w zależności od wieku i uzyskiwania odpowiednich postępów w nauce, podzieleni są na oddziały – klasy,
b) dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą,
c) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności w miarę możliwości wychowawca prowadzi swój oddział przez cały etap edukacyjny,

d) o zmianie wychowawcy oddziału decyduje dyrektor samodzielnie lub na wniosek Rady Rodziców uwzględniając możliwości kadrowe szkoły,

 e) tryb doboru lub zmiany wychowawcy:

 1. na pisemny wniosek Rady Rodziców, skierowany do dyrektora szkoły, uchwalony     bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 rodziców danej klasy,

  2. na pisemny wniosek samorządu klasowego, skierowany do dyrektora szkoły, uchwalony bezwzględną większością głosów, , w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 uczniów danej klasy.

 


§6. Szkoła organizuje zespoły nauczycieli (pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu). Zadaniem zespołu jest:


1. ustalanie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikacje w miarę potrzeb,
2. ustalenie zestawu podręczników dla danego oddziału,
3. ustalenie i realizacja celów wychowania i kształcenia w nauczaniu przedmiotowym ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych,
4. współdziałanie w organizowaniu wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz współpraca i wzajemna wymiana doświadczeń,
5. opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę i innymi stażystami,
6. analizowanie i ocenianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej,
7. ustalenie metod i sposobów oceniania uczniów.

Rozdział III


Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§7. Organizacja roku szkolnego

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
a) semestr I – od 1 września do ostatniego dnia ferii zimowych,
b) semestr II – od pierwszego dnia po feriach zimowych do ostatniego dnia roku szkolnego.
c) w przypadku gdy ferie zimowe rozpoczynają się w  drugiej połowie lutego, Rada Pedagogiczna może ustalić wcześniejszy termin zakończenia I semestru nauki.


§8. Postanowienia ogólne

1. Cele oceniania:
a) zbieranie informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jego postępach
i potrzebach w tym zakresie,
b) określanie poziomu osiągnięć ucznia w stosunku do wymagań wynikających
z Podstawy programowej i przyjętych programów nauczania, wyrażające się w stopniach szkolnych, ewentualnie w ocenie opisowej,
c) przekazywanie uczniom i ich rodzicom bądź prawnym opiekunom informacji
o osiągnięciach, postępach a także o trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów,
d) planowanie procesu kształcenia ucznia oraz pracy dydaktycznej nauczyciela,
e) wprowadzanie działań korygujących,
f) motywowanie uczniów do dalszej pracy,
g) wspieranie ucznia w realizacji samodzielnego rozwoju.
2. Zasady oceniania:
a) wymagania i kryteria ocen szkolnych związane są z poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, mogą je zatem budować i przedstawiać tylko nauczyciele prowadzący zajęcia, w oparciu o realizowany przez siebie program nauczania,
b) wymagania na ocenę opracowują nauczyciele w oparciu o niniejszy system oceniania. W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające ze specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji danego nauczyciela, potrzeb danego oddziału, zdolności poszczególnych uczniów,
c) ocena informuje o poziomie osiągnięć i postępach danego ucznia w stosunku do jego indywidualnego rozwoju a nie do średniego poziomu klasy,
d) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców,
e) sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu,
f) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii,
g) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony",
h) ocena ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ustalana jest przez nauczyciela przedmiotu po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego rewalidację indywidualną,
i) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna(semestralna)  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

j) dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu trzech dni roboczych;
k) w przypadku stwierdzenia, że roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
l) termin sprawdzianu uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami),

m) w skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
-  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
-  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same   zajęcia edukacyjne;
n) ustalona przez komisję roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny; ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
o) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
p) takie same przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

2.1. Zadania i obowiązki nauczyciela w zakresie oceniania
a) nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)o wymaganiach edukacyjnych wynikających z przyjętego do realizacji programu nauczania, a wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z zasadami oceniania postępów ucznia z przedmiotów nauczania i zachowania, z prawami i obowiązkami ucznia,
b) nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania informują uczniów
o sposobach kontroli i sprawdzania osiągnięć,
c) nauczyciel w procesie oceniania ma obowiązek brać pod uwagę opinię
i zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
d) nauczyciel wystawia oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne
i roczne z przedmiotu uzasadniając je ustnie z wyjątkiem klasyfikacyjnych ocen niedostatecznych - te należy uzasadnić pisemnie,
e) nauczyciel stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków, i stwarza możliwość podwyższenia oceny bieżącej,
f) nauczyciel ma obowiązek stosowania ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz informowania rodziców poprzez wpisywanie bieżących ocen do dzienniczka ucznia lub
zeszytu przedmiotowego.

2.2. Zadania i obowiązki ucznia w zakresie oceniania
Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:
a) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych,
b) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach,
c) regularne odrabianie zadań domowych,
d) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela,
e) pisanie pracy kontrolnej (pracy klasowej, sprawdzianu wiadomości),
f) aktywne uczestnictwo na zajęciach,
g) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, informatyce, technice, plastyce i muzyce.

§9. Ocenianie uczniów oddziału zerowego i uczniów I etapu edukacyjnego

1. W klasach I - III i w oddziale zerowym ocena ma charakter opisowy. Wymaga więc od nauczyciela wnikliwego obserwowania uczniów i analizowania procesu kształcenia.
2. Zamierzone oddziaływania wychowawcze oraz zakres edukacji mieści się w sześciu, podanych niżej kategoriach, składających się na charakterystykę ucznia:
a) Edukacja polonistyczna:
- czytanie i rozumienie teksów,
- umiejętność wypowiadania się,
- pisanie i wiadomości ortograficzno – gramatyczne,
b) Edukacja matematyczna,
c) Edukacja środowiskowa,
d) Edukacja artystyczna (muzyczna i plastyczna),

e) Edukacja techniczna,
f) Edukacja motoryczno – zdrowotna( umiejętności ruchowe).
3. W ramach tych kategorii sformułowany jest szereg szczegółowych umiejętności, których stopień opanowania wyrażany jest oceną opisową ustną lub pisemną. I tak:
a) ocena  ustna wyrażana jest w trakcie codziennego kontaktu z uczniem, zebrań z rodzicami lub prawnymi opiekunami oraz indywidualnych rozmów z rodzicami,
b) ocena pisemna wyrażana jest poprzez:
- całoroczne notatki w zeszytach ucznia,
- stosowanie oznaczeń określających poziom osiągnięć ucznia zgodnie
z załącznikami w dzienniku lekcyjnym,
- roczną ocenę w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen i świadectwie szkolnym.
4. Ocena z religii lub etyki jest oceną cyfrową.

5. Ocena z języka angielskiego i elementów informatyki jest oceną opisową.
6. Ocenę formułuje się na podstawie zgromadzonych obserwacji i prac dziecka.
7. Dla ułatwienia zapisu informacji o osiągnięciach ucznia stosuje się przyjęte przez nauczyciela – wychowawcę oznaczenia.


§ 10. Promowanie uczniów I etapu edukacyjnego


1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. Na wniosek rodziców( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału zerowego klasy I i II do klasy programowa wyższej również w ciągu roku szkolnego.
3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o odroczeniu ucznia z oddziału zerowego od podjęcia nauki w klasie I oraz o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub Publiczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów ) ucznia.

§11. Ocenianie uczniów w II etapie edukacyjnym

1. Oceny bieżące ustala się w stopniach wg następującej skali:

1 – niedostateczny
2 – dopuszczający
3 – dostateczny
4 – dobry
5 - bardzo dobry
6 – celujący

2. Ocena śródroczna klasyfikacyjna jest ujednolicona i ustala się ją w skali 6- cio stopniowej.
3. Oceny klasyfikacyjne roczne ustala się wg skali 6-cio stopniowej: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Oceny bieżące wpisuje się cyfrą arabską- dopuszcza się stosowanie znaków „+ (plus)”i „ –  (minus )”od plus niedostatecznej do plus bardzo dobrej, a oceny semestralne w pełnym brzmieniu.
4. Na zakończenie II etapu edukacyjnego ustala się oceny końcowe. Są to oceny roczne, jakie uczeń uzyskał w klasie VI i oceny roczne z klas niższych, w których zakończyła się realizacja danego przedmiotu.
5. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów ustalają i stosują nauczyciele prowadzący.
6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 par. 13.

§12. Sposoby kontroli osiągnięć uczniów

1. Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych odbywa się w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia.
2. Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
a) formy pisemne: np. praca
klasowa, sprawdzian, kartkówka mała( forma sprawdzenia

wiadomości ucznia z ostatniej lekcji), kartkówka duża( z co najmniej trzech ostatnich lekcji), zadanie domowe, dyktando, pisanie tekstu ze słuchu, test, wypracowanie,
b) formy ustne: np. odpowiedzi, dialogi, opisy, streszczenia, opowiadania, wypracowania,
c) formy sprawnościowe( doświadczalne, praktyczne) np. praca z mapą, kalkulatorem, granie na instrumentach, wykonanie albumu, modelu bryły.
3. Przedmiotem oceny jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązywaniu się
z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania się do lekcji, przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy bądź zleconych przez nauczyciela, prac domowych, aktywnego udziału w lekcjach.
4. Ocenę śródroczną lub roczną z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki wystawia się na podstawie oceny wysiłku wkładanego przez uczniów
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z realizacji programu.
5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który z powodu szczególnych predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga wyniki znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, uczestniczy w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę w turniejach, zawodach, konkursach.
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który mimo zastosowanych środków zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków.
7. O sprawdzianach i pracach klasowych uczniowie powinni być powiadomieni
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel zobowiązany jest do zapisu ołówkiem w dzienniku przewidywanego terminu sprawdzianu, pracy klasowej.  
8. Kartkówki małe, duże mogą być przeprowadzone bez zapowiadania.
9. W ciągu dnia może być tylko jedna całogodzinna lub dłuższa forma pracy kontrolnej, a w tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy sprawdziany z większych partii materiału.
10. Oceny z tych prac muszą być zaznaczone w dzienniku kolorem czerwonym.
11. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.
12. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy brać pod uwagę aktywność ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

13.Oceny śródroczne i roczne nie są ustalane jako średnie arytmetyczne ocen cząstkowych.

14. Uczeń z poszczególnych zajęć edukacyjnych powinien mieć  co najmniej pięć ocen cząstkowych.

§13. Ocena zachowania

1. Ocena zachowania jest oceną klasyfikacyjną.
2. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia.
3. W I etapie edukacyjnym stosuje się ocenę opisową.
4. W II etapie edukacyjnym:
a) obowiązuje 6-cio stopniowa skala ocen zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne,
b) bieżące spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia odnotowywane są przez nauczycieli w
 dzienniku lekcyjnym  
5. Rada  Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania , nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń najwyższej programowo klasy w danym typie szkoły nie kończy szkoły.


§ 14. Warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania ucznia.

 

Tryb odwoławczy.

1. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorząd Uczniowski ustala warunki i sposoby oceniania zachowania.
2. Wychowawca klasy informuje na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz
o warunkach i trybie poprawiania oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonywania uchwały Rady Pedagogicznej powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;.
a) powołana komisja analizuje zachowanie ucznia uwzględniając jego sytuację rodzinną, zdrowotną i szkolną w aspekcie kryteriów obowiązującego regulaminu wystawiania ocen z zachowania,
b) prawo do odwołania od wystawionej przez wychowawcę oceny z zachowania nie przysługuje uczniowi, który: uczęszcza na wagary, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia innych uczniów,
 rozmyślnie niszczy mienie szkoły, bierze udział w kradzieżach, wyłudzeniach i innych wykroczeniach karnych.

4. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel Rady Rodziców.
5.  Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ustalona  przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
6. W wyjątkowych przypadkach (wydarzenia z ostatniej chwili) wychowawca może zmienić ocenę zachowania na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
7. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania
i promocję do następnej klasy lub ukończenie szkoły z wyjątkiem § 13 pkt 5,6.
8. Ustalanie oceny zachowania jest czynnością jawną tzn. odbywa się wobec całej klasy, ustalona ocena wpisywana jest do zeszytu korespondencji ucznia na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.


9. Ocenę z zachowania ustala wychowawca w oparciu o obowiązujące kryteria oceniania zachowania.
10. Wychowawca jest zobowiązany podać propozycje ocen nagannych do wiadomości rodziców na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

11. Uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania się od oceny ustalonej przez wychowawcę klasy. Odwołanie składa się w formie pisemnej, najpóźniej w przeddzień konferencji klasyfikacyjnej, na ręce dyrektora szkoły. Odwołanie rozpatruje i ponownie ocenę ustala wychowawca klasy.

§15. Tryb informowania rodziców (opiekunów) o postępach ucznia

1. Ocenianie bieżące: oceny wpisywane do dzienniczka ucznia przez nauczycieli przedmiotów bądź wychowawcę (na podstawie ocen wpisanych do dziennika lekcyjnego lub do zeszytu przedmiotowego).
2. Ocenianie śródroczne klasyfikacyjne:
a) nauczyciel informuje rodziców o zagrożeniu danego ucznia niedostateczną oceną śródroczną lub roczną oraz naganną oceną zachowania na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną oraz nie klasyfikowaniem z powodu przekroczenia przez ucznia 50% nieobecności na danych zajęciach.
b) ocenę śródroczną lub roczną wystawia nauczyciel na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną, informując o niej ucznia i rodziców poprzez wpis do zeszytu do korespondencji,
c) w przypadku wniesienia przez rodziców ucznia uzasadnionych zastrzeżeń do proponowanej przez nauczyciela oceny z przedmiotu nauczania, uczeń może zdawać egzamin sprawdzający,
d) rodzice uczniów klas I-III i oddziału zerowego otrzymują informację o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce oraz o jego zachowaniu w formie opisowej wystawioną przez wychowawcę klasy .
3. Ocenianie roczne:
a) roczna ocena klasyfikacyjna odzwierciedla wiedzę, umiejętności ucznia
w całym roku szkolnym i jest wystawiana z uwzględnieniem pracy całorocznej,
b) jeżeli zajęcia edukacyjne zakończyły się w I semestrze wówczas okresowa ocena klasyfikacyjna staje się oceną roczną,
c) tryb powiadamiania uczniów i rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną jak w przypadku oceny śródrocznej,
d) tryb wnoszenia zastrzeżeń jak w przypadku oceny śródrocznej.
4. Informowanie rodziców/prawnych opiekunów odbywa się na terenie szkoły lecz nie
w czasie lekcji.
5. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania zeszytu do korespondencji, w którym wpisywane są wszystkie oceny śródroczne, roczne z zajęć edukacyjnych i zachowania

6. Oceny w zeszycie do korespondencji muszą być podpisywane przez rodziców.
7. Nauczyciel danego przedmiotu zobowiązany jest do przechowywania prac klasowych, sprawdzianów uczniów z danej klasy do końca roku szkolnego i okazywania tych prac na spotkaniach zainteresowanym rodzicom.


§ 16. Promocja z wyróżnieniem

1. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń jeżeli średnia wszystkich ocen
z przedmiotów nauczania objętych ramowym planem nauczania, wynosi co najmniej
4,75 a ocena zachowania jest min. bardzo dobra.
2. Spośród uczniów klas szóstych wyłania się najlepszego ucznia „Absolwent  roku”, który otrzymuje nagrodę finansową Dyrektora Szkoły ufundowaną przez Radę Rodziców.

 

 

 


§17. Ustalenie warunków i trybu poprawiania ocen klasyfikacyjnych – egzamin sprawdzający

1. Tryb postępowania: po rozmowie z nauczycielem przedmiotu rodzic precyzuje swoje zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły w terminie trzech dni roboczych od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w ciągu trzech dni roboczych od podjęcia przez dyrektora szkoły decyzji.
 
3. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor powołuje trzyosobową komisję w składzie:
dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą jako przewodniczący komisji,
nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu jako egzaminator,
nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.
4. W egzaminie może uczestniczyć bez prawa głosu:
przedstawiciel Rady Rodziców na wniosek rodziców,
doradca metodyczny na wniosek egzaminatora, wychowawca klasy.
5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły).
6. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów muzyka, plastyka, technika informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin winien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
7. Pytania proponuje egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji.
8. Komisja na podstawie egzaminu może:
a) stopień podwyższyć – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
b) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:
a) imię i nazwisko ucznia,
b) przedmiot,
c) datę egzaminu,
d) skład komisji,
e) pytania egzaminacyjne,
f) wynik egzaminu,
g) oraz stopień ustalony przez komisję.
10. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół kończy się stwierdzeniem uogólniającym: „Decyzją komisji egzaminacyjnej zdał (-a) egzamin sprawdzający / nie zdał (-a) egzaminu sprawdzającego/ i stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego może do niego przystąpić
w terminie dodatkowym określonym przez dyrektora szkoły.
11. Przez przyczyny losowe rozumie się wszystkie niemożliwe do przewidzenia,
a udokumentowane wypadki, takie jak: choroba ucznia, ciężka choroba lub śmierć członka rodziny i inne spowodowane szczególną, znaną w szkole, sytuacją rodzinną ucznia.

§18. Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu ponad 50 % nieobecności ucznia na danych zajęciach edukacyjnych. Może przystąpić wówczas do egzaminu klasyfikacyjnego.
2. Tryb postępowania podobnie jak w przypadku egzaminu sprawdzającego.

§19. Egzamin poprawkowy

1. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
2. Począwszy od klasy IV uczeń, który uzyska ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
3. Rada Pedagogiczna w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Tryb postępowania taki jak przy egzaminie sprawdzającym.
6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły (do końca września).
7. Rada Pedagogiczna może promować ucznia, który nie zda jednego egzaminu poprawkowego. Takie postępowanie jest możliwe jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego pod warunkiem, że zajęcia edukacyjne z tego przedmiotu są prowadzone w klasie programowo wyższej.

§20. Zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego i informatyki

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki.
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§21. Sprawdzian dla uczniów klas szóstych

1. Uczniowie klasy VI objęci są zewnętrznym systemem egzaminacyjnym. Sprawdzian obejmuje poziom opanowania umiejętności określonych w Podstawie Programowej.
2. Odbywa się w kwietniu w macierzystej szkole podstawowej, a sprawdzany jest poza szkołą, przez egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
3. Szkoła otrzymuje opublikowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną informator, zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteria oceniania, formę sprawdzianu oraz przykładowe zadania.
4. Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy.
5. Sprawdzian nie spełnia funkcji selekcyjnej, jedynie diagnostyczną.
6. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
7. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
8. Wynik sprawdzianu nie jest odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły i nie wpływa na jej ukończenie.
9. Uczeń otrzymuje zaświadczenie OKE o wyniku sprawdzianu.


Rozdział IV


Organy szkoły

§22.
1. Organami szkoły są :
a) Dyrektor Szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Samorząd Uczniowski,
d) Rada Rodziców.
2. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą.
3. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w celu realizacji zadań szkoły, określonych ustawą, a szczegółowo szkolnym programem nauczania i wychowania.
4. Szczegółowe przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w regulaminach wewnętrznych tych organów i nie mogą być sprzeczne z ustawą.
5. W sytuacjach konfliktowych między organami szkoły, Dyrektor Szkoły zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, powołując do tego celu komisję złożoną w równej liczbie z przedstawicieli organów pozostających w konflikcie
i bezstronnych, w oparciu o przepisy ustawy i wewnętrzne regulaminy organów szkoły.
6. Nośnikami bieżącej wymiany informacji między organami szkoły są:
a) księga zarządzeń i zeszyt komunikatów Dyrektora Szkoły,
b) księga protokołów Rady Pedagogicznej,
c) protokoły z zebrań Samorządu Uczniowskiego,
d) ogłoszenia i informacje na tablicy informacyjnej znajdującej się w szkole,
e) wspólne spotkania przedstawicieli wszystkich organów,
f) informacje podawane na łamach gazetki szkolnej, gazety lokalnej.
7. W zebraniach plenarnych danego organu szkoły mogą uczestniczyć z głosem doradczym lub opiniotwórczym przedstawiciele pozostałych organów.
8. O terminach i programie otwartych zebrań organów szkoły informuje z tygodniowym wyprzedzeniem ich przewodniczący lub osoby do tego upoważnione. Informacja taka winna być przekazana pisemnie drogą pocztową lub bezpośrednio na ręce adresata.
9. W szkole liczącej minimum 12 oddziałów można utworzyć stanowisko wicedyrektora. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, Dyrektor dokonuje powierzenia i odwołania z tej funkcji, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.


§23. Dyrektor szkoły w szczególności:


1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników administracji i obsługi.
a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły,
b) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
c) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
i innych pracowników szkoły.
3. Sprawuje nadzór pedagogiczny:
a) opracowuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły,
b) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły,
c) przekazuje raport o jakości pracy szkoły radzie pedagogicznej, radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu,
d) opracowuje program rozwoju szkoły wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy szkoły,
e) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły,
f) udziela pomocy szkole i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,
g) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych
i organizacyjnych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalając sposób ich wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,
h) gromadzi informacje o pracy nauczyciela w celi dokonywania oceny ich pracy wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
6. Kieruje pracą Rady Pedagogicznej jako przewodniczący.
7. Przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
z regulaminem rady.
8. Przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólne wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
9. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców  podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
10. Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
11. Opracowuje arkusz organizacyjny szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku.
12. W szczególnych przypadkach wnioskuje do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły.
13. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
14. W wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą  Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§24. Rada Pedagogiczna.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
5. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
a) zatwierdza plany pracy szkoły, szkolny zestaw programów nauczania po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
d) ustala organizację doskonalenia nauczycieli.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
7. Przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i uchwala go na Radzie Pedagogicznej.
8. Może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szkoły.

§25. Samorząd Uczniowski.


1. W szkole działa Samorząd Uczniowski. Jego uprawnienia określa ustawa o systemie oświaty.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a reprezentowany jest przez swoją Radę.
3. Tryb wyboru do Rady określony jest w regulaminie Samorządu.
4. Samorząd Uczniowski w szczególności ma prawo do:
a) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) organizacji życia szkolnego umożliwiającej harmonię między wysiłkiem szkolnym a rozwojem zainteresowań uczniów,
d) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej
w porozumieniu z dyrektorem,
f) wyboru opiekuna spośród nauczycieli,


§26. Rada Rodziców.


1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację wszystkich rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po 1 osobie z każdego oddziału szkolnego.
3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł określonych w regulaminie.

 

 

 

 

 

 

 Rozdział V


Organizacja szkoły

§27.


1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§28.


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów
i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę (ewentualnie w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania).

§29.


1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. Oddział można dzielić na grupy.
3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów można dokonać podziału za zgodą organu prowadzącego szkołę.
5. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
6. W klasach I-III szkoła prowadzi nauczanie zintegrowane, natomiast w klasach IV-VI nauczanie blokowe zgodnie z ustawą.
7. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego- oddział „0”
8. Liczba dzieci w oddziale „0” wynosi do 25.

 

 

 


§30.


1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel zgodnie z zasadami zdrowia i higieny pracy.§31.


1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w oddziale zerowym 60 minut. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§32.

 Corocznego podziału oddziału na grupy na zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa dokonuje Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad, wynikających z przepisów
w sprawie ramowych planów nauczania. Za zgodą organu prowadzącego można dokonywać podziału na grupy w przypadku oddziałów mniej licznych niż wskazano
w przepisach dotyczących ramowego statutu.

.

§33.


1.
Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły , nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczniów gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.
2. Jeżeli zajęcia finansowane są spoza budżetu szkoły - np. ze środków wygospodarowanych przez organizacje szkolne, z darowizn, sponsoringu, itp. liczba uczestników może być niższa. Opinię w tej sprawie formułuje Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców.


§34.

1.Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

 


§35.


1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy
o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać: nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy szkoły, rodzice.
3. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:
a) gromadzenie i opisywanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów na miejscu (w czytelni) i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów w oddziałach.
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów czytelnikom,
b) udzielanie informacji bibliotecznych i porad,
c) zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury,
d) prowadzenie przysposobienia czytelniczego,
e) udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych w bibliotece, w tym pomoc uczniom mającym trudności
w nauce,
f) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,
g) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i popularyzacji książek,
h) wdrażanie czytelników do poszanowani książek i czasopism,
i) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,
6. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy organizacyjnej:
a) gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów oraz ich selekcja
 i konserwacja, organizacja udostępniania zbiorów,
b) odpowiedzialność materialna za stan majątkowy biblioteki,
c) planowanie działalności biblioteki,
d) przedstawianie sprawozdania z pracy biblioteki dla Rady Pedagogicznej,
7. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza w zakresie współpracy z rodzicami:
a) informowanie o czytelnictwie uczniów,
b) popularyzacja literatury pedagogicznej wśród rodziców,
c) umożliwianie rodzicom udziału w imprezach organizowanych przez bibliotekę,
8. Szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania biblioteki szkolnej są zawarte w jej regulaminie.

§36.


1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców
lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje zajęcia w świetlicy.


§37.


1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:
a) 11 sal lekcyjnych,
b) pracownię komputerową,
c) bibliotekę,
d) 1 salę zajęć wyrównawczych,
e ) salę gimnastyczną ,
f) szkolne boisko sportowe,
g) gabinet pedagoga szkolnego i pielęgniarki,
h) świetlicę szkolną,

i)  basen.


       Rozdział VI

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§38.


1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zgodnie
z arkuszem organizacyjnym szkoły.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§39. Zakres zadań nauczycieli


Nauczyciel:
a) prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy,
b) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece,
c) odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
d) dba o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny, wzbogaca własny warsztat pracy,
e) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, rozwój ich aktywności i zainteresowań,
f) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów,
g) sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów,
h) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów we współpracy z pedagogiem i psychologiem,
i) doskonali swoje umiejętności dydaktyczne,
j) podnosi poziom swojej wiedzy merytorycznej przez czynny udział w WDN
i zewnętrznych formach doskonalenia,
k) informuje rodziców, uczniów, wychowawcę klasy i dyrektora oraz Radę Pedagogiczną o postępach w nauce i zachowaniu,
l) prawidłowo prowadzi zleconą mu dokumentację.


 §40.

 Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie tworzą zespół /patrz §6/.

 

       §41.

1. Nauczyciel szczególnie odpowiada za:
a) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych na swoim przedmiocie,
b) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych,
c) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych oraz w czasie dyżurów,
d) przebywanie ucznia na terenie szkoły  w czasie  zajęć lekcyjnych.

 2.Nauczyciel informatyki ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania       oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą

stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

3. Za przebywanie ucznia na terenie szkoły poza zajęciami lekcyjnymi odpowiedzialni są rodzice.
4. Dziecko z oddziału „0”powinno być przyprowadzane i odprowadzane ze szkoły przez rodziców ( prawnych opiekunów ) lub  upoważnioną przez nich osobę dorosłą  zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.


§42.


1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie zadań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
d) systematyczny kontakt i współdziałanie z domem rodzinnym dziecka,
e) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów (przede wszystkim z pracownikami poradni pedagogiczno – psychologicznej),
2. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. Początkującym nauczycielom wychowawcom udzielają pomocy starsi nauczyciele,
w ramach zespołów wychowawców klasowych.
3. Formy realizacji zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zaznajomienia na pierwszym zebraniu rodziców z:
a) zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w danej klasie i szkole,
b) przepisami obowiązującymi w szkole: Statut Szkoły, szczegółowe kryteria ocen z zachowania, Program Wychowawczy Szkoły.
5. Wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.
6. Organizuje zebrania klasowe.
7. Organizuje inne formy spotkań z rodzicami (np. stałe godziny w każdym miesiącu do kontaktów indywidualnych, spotkania okolicznościowe, zajęcia otwarte).

§43.

Obowiązki pracowników administracyjnych i obsługi szkoły zawarte są
w przydziałach czynności tych pracowników i wynikają z ogólnych przepisów.

Rozdział VII


Uczniowie szkoły


§44.


1. Do szkoły uczęszczają w zasadzie uczniowie od 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia do 13, ale nie później niż do 18 roku życia, zamieszkujący w obwodzie szkoły lub na prośbę rodziców z innych obwodów.
2. Corocznie od 1 do30 kwietnia szkoła organizuje zapisy uczniów do klasy pierwszej,
w porozumieniu z organem gminy prowadzącym ewidencję ludności. Dobór uczniów do oddziału odbywa się na zasadzie rejonizacji, opinii przedszkola, w wyjątkowych przypadkach  uwzględnia się prośbę rodzica.
3. Zapisy organizowane są z rocznym wyprzedzeniem w celu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego(informacja o zapisie w 
szkole, w przedszkolu, w gazecie lokalnej).

a ) w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci 6-letnie z obwodu szkoły: matek i ojców samotnie je wychowujących,; matek i ojców ,wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji; z rodzin zastępczych; z rodzin nauczycielskich.

b) pozostałe dzieci do oddziału „0” przyjmuje się w okresie rekrutacji wg kolejności zapisów.
4. Na wniosek rodziców naukę może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki.
5. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
6. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż o jeden rok.
7. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

§45. Prawa i obowiązki ucznia:


Prawa ucznia


1.Uczeń ma prawo:
a) do poszanowania godności osobistej oraz do kulturalnego traktowania go przez innych uczniów i wszystkich pracowników szkoły,
b) do opieki wychowawczej i takich warunków pobytu w szkole, które zapewniają bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
c) do swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
d) do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
e) znać programy nauczania z poszczególnych przedmiotów, z którymi zostaje zapoznany na pierwszych lekcjach roku szkolnego; wtedy też nauczyciele przekazują wymagania odnośnie sposobów oceniania wiedzy i umiejętności uczniów,
f) do indywidualnego toku kształcenia. Za zgodą dyrektora szkoły i nauczyciela przedmiotu może dany przedmiot zaliczyć wcześniej,
g) do nagród i wyróżnień zgodnie z regulaminem nagradzania zawartym w Statucie szkoły,
h) w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych,
i) przez pierwsze trzy dni po powrocie do szkoły po tygodniowej lub dłuższej usprawiedliwionej nieobecności może być zwolniony z wszelkich form sprawdzania wiadomości.
j) dwa razy w semestrze- za wyjątkiem zapowiedzianych powtórzeń – być nieprzygotowanym do zajęć edukacyjnych, co zgłasza nauczycielowi przed lekcją, który odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym w formie kropki,

k) do poprawy ocen niedostatecznych, dopuszczających, dostatecznych ze sprawdzianów wiadomości, prac klasowych, kartkówek dużych z poszczególnych przedmiotów, a z języka polskiego ze sprawdzianu gramatycznego,
l) do reprezentowania szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
m) do systematycznego pogłębiania wiedzy i umiejętności pod kierunkiem nauczyciela specjalisty oraz wnikliwej, systematycznej i rzetelnej kontrolo swojej wiedzy.
2. Przyjętymi formami kontroli wiedzy są:
a) odpowiedzi ustne, całogodzinne lub dłuższe prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany), krótkie prace pisemne (kartkówki), ćwiczenia i zadania praktyczne oraz inne sprawdziany właściwe dla danego przedmiotu.
b)kontrola wiedzy odbywa się zawsze w obecności innych uczniów, a ocena powinna być jawna, umotywowana i obiektywna.
c) proces ustalania oceny i odwoływania się od niej regulują odrębne przepisy,
 d)sprawdziany i powtórzenia obejmujący materiał szerszy niż z trzech ostatnich lekcji powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem – nauczyciel jednocześnie określa zakres i formę sprawdzianu oraz zaznacza ten fakt w dzienniku,
 e)w ciągu dnia może być tylko jedna całogodzinna lub dłuższa forma praca kontrolna, a w tygodniu nie więcej niż trzy,
 f)na lekcji bezpośrednio poprzedzającej i następującej po całogodzinnym lub dłuższym sprawdzianie pisemnym nie przeprowadza się żadnych sprawdzianów pisemnych,
 g)całogodzinne prace pisemne powinny być ocenione i udostępnione uczniom w ciągu dwóch tygodni, a kartkówki w ciągu tygodnia od daty ich przeprowadzenia
.
h) na tydzień przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie całogodzinnych lub dłuższych prac pisemnych.
3. Uczeń ma prawo do swobodnego wyboru kół zainteresowań, które są formami rozwijania wiedzy i umiejętności, a nie uzupełniania materiału programowego.
4. Uczeń ma prawo za zgodą wychowawcy lub dyrektora szkoły do uczestniczenia w organizacjach działających poza szkołą.
5. Wszystkie organizacje działające na terenie szkoły mają prawo do samodzielnego planowania działalności i demokratycznego wyboru swoich władz.
6. Uczeń ma prawo i zarazem moralny obowiązek do uczestniczenia w pracach na rzecz szkoły, reprezentowania jej oraz zgłaszania wniosków na forum Samorządu Uczniowskiego.
7. Uczniowie mają prawo pod opieką nauczyciela korzystać z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu szkolnego.

8. Uczeń ma prawo do korzystania z  telefonu komórkowego tylko w czasie przerw lekcyjnych(w czasie lekcji telefon komórkowy jest wyłączony i znajduje się w tornistrze). W razie nie przestrzegania przepisu, telefon komórkowy jest odbierany uczniowi, a po jego odbiór zgłaszają się rodzice do dyrektora szkoły.


Obowiązki ucznia

 

1. Uczeń ma obowiązek:
a) zachowywać się w każdej sytuacji, zarówno w szkole, jak i poza nią, zgodnie z przyjętymi normami moralnymi, obyczajowymi, prawnymi i kulturalnymi,
b) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor i tradycję szkoły, tworzyć jej autorytet,
c) dbać o piękno ojczystego języka, wystrzegać się wszelkich wulgaryzmów,
d) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom organów samorządu uczniowskiego,
e) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
e.1)  Okazywać szacunek dorosłym, rodzicom, opiekunom i uczniom,
e.2) Szanować godność osobistą człowieka,
e.3)  Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków szkolnych przez innych uczniów,

e.4) Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom brutalności, chamstwa, poniżania innych uczniów.
2. Uczeń jest zobowiązany do rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i terminowego wykonywania zadań domowych.
3. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczne:
a) każdą nieobecność na lekcjach uczeń winien po powrocie do szkoły w ciągu 7 dni usprawiedliwić ( zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów uzasadnionej przyczynie nieobecności),
b) spóźnienia na lekcje powyżej 15 minut traktuje się jako nieobecności na lekcji,
c) nieobecność ucznia spowodowaną jego udziałem w zawodach, konkursach i wycieczkach szkolnych, w olimpiadach przedmiotowych oraz reprezentowaniem szkoły na zewnątrz zaznacza się w dzienniku jako zwolnienia z zajęć,
d) uczeń, który bez ważnego uzasadnionego powodu przebywa w czasie obowiązujących go zajęć lekcyjnych poza miejscem odbywania się tych zajęć, może być posądzony o zaistniałe w tym czasie uszkodzenia mienia szkolnego i kradzieże,
e) nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia obniżają ocenę z zachowania,
f) uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) zobowiązani są powiadomić szkołę o przewidywanej dłuższej nieobecności w szkole,
g) obecność na zapowiedzianych sprawdzianach całogodzinnych lub dłuższych jest obowiązkowa; w razie nieobecności uczeń powinien w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły uzgodnić z nauczycielem przedmiotu czas i sposób zaliczenia sprawdzianu; jeżeli uczeń się nie zgłosi w danym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną,
h) uczeń, który opuścił w okresie 50% lub więcej godzin z danego przedmiotu jest obowiązany zdać z niego egzamin klasyfikacyjny, ocena uzyskana z egzaminu jest oceną semestralną (roczną); nie przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej.
4. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach organizowanych przez szkołę lub klasę, nie mających charakteru lekcji, jak apele, prace społeczne, wycieczki, dni otwarte szkoły, uroczystości szkolne itp.
5. Uczeń lub zespół jest materialnie odpowiedzialny za dokonane uszkodzenia lub zniszczenia pomieszczeń i sprzętu szkolnego.
6. Uczeń jest obowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych uczniów. Palenia przez ucznia tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających jest zabronione.
7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów wartościowych przedmiotów.

8. Uczeń ma obowiązek nosić mundurek szkolny(o wyborze mundurka szkolnego i producenta decyduje Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły), obuwie zmienne,  dbać o swój wygląd, higienę osobistą i odpowiednie uczesanie.

9. Uczeń ma obowiązek noszenia odświętnego stroju szkolnego: biała bluzka/ koszula, czarne, granatowe spódnice/spódnica podczas ważnych uroczystości szkolnych oraz w przypadku reprezentowania szkoły poza jej  terenem( konkursy, olimpiady).

10. Uczeń ma obowiązek właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

11. Uczeń ma obowiązek przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych na terenie szkoły.


§46. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów:


1. Za bardzo dobre wyniki w nauce i przykładną postawę, aktywność, kreatywność, a także za sporadyczne, ale wyjątkowo pozytywne działania i ich efekty uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a) pochwałę wychowawcy wobec klasy,
b) pochwałę dyrektora szkoły wobec klasy,
c) pochwałę dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów szkoły,

d) nagroda pieniężna Dyrektora Szkoły
e) list pochwalny dyrekcji szkoły do rodziców (za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie),
f) dyplom uznania,
g) nagrodę książkową lub rzeczową,

h) wyjazdy na dodatkowo organizowane przez szkołę wycieczki, imprezy artystyczne, obozy, kursy itp.
2. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, za złe zachowanie w szkole lub poza szkołą uczeń może być ukarany:
a) upomnieniem wychowawcy klasy udzielonym indywidualnie,
b) upomnieniem wychowawcy klasy udzielonym wobec klasy,
c) naganą wychowawcy z wpisem do dziennika wraz z zawiadomieniem rodziców.
d) naganą dyrektora szkoły,
e) zawieszeniem do 1 miesiąca w określonych zajęciach pozalekcyjnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia ,

f) skreśleniem  ucznia z określonych zajęć pozalekcyjnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia po dwukrotnym zawieszeniu,

g) zawieszeniem do1 miesiąca we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych przez wychowawcę,

h) zawieszeniem do 3 miesięcy we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych przez dyrektora,

i) zawieszeniem do 6 miesięcy we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych przez Radę Pedagogiczną,

j) zakazem wyjazdu na wycieczkę, do kina, teatru lub zieloną szkołę; decyzję podejmuje  Rada Pedagogiczna i powiadamia pisemnie o tym fakcie rodziców ( prawnych opiekunów),

k)  przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,
l) przeniesieniem do innej szkoły po uprzednim wystąpieniu dyrektora
z wnioskiem do kuratora oświaty. Przeniesienie może nastąpić w przypadku drastycznych zachowań ucznia, takich jak: konflikt z prawem odnotowany przez policję, rozprowadzanie lub sprzedaż narkotyków, wyraźna demoralizacja kolegów.
3. Wykonanie  kary określonej w pkt 2 ostatnich rodzajów kar może być zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej lub przedstawicielstwa rodziców.
4. Uczeń może odwołać się od kary za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) lub Samorządu Uczniowskiego składając do Dyrekcji Szkoły pisemne wyjaśnienie potwierdzone przez wychowawcę klasy lub Samorząd Uczniowski. Odwołanie może nastąpić w terminie do trzech dni od otrzymania kary. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie:
- Dyrektor Szkoły,
- wychowawca,
- przedstawiciel Rady Pedagogicznej uczący w tej klasie, do której uczęszcza uczeń,
- przedstawiciel Samorządu Szkolnego,
- przedstawiciel Rady Rodziców.
5. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność ucznia.
6. Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły podstawowej, chyba, że uczeń ze względu na wiek nie podlega obowiązkowi szkolnemu.
7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów ucznia)
o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek informacji spoczywa na wychowawcy ucznia.
8. Wnioskować o nagrodę lub karę mogą:
- wychowawca,
- nauczyciele,
- Samorząd Uczniowski,
- opiekunowie organizacji szkolnych,
- rodzice,
- inne osoby.
9. Na wniosek Dyrektora Szkoły lub nauczycieli Rada Pedagogiczna może rodziców szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły nagrodzić dyplomem uznania.


Rozdział VIII


Finanse

§47.

 Szkoła jest jednostką budżetową.

§48.

 Zasady gospodarowania finansami określają odrębne przepisy.

§49.

 Majątek szkoły jest ewidencjonowany w księgach inwentarzowych i uzgodniony z organem prowadzącym. Obsługę finansowo- administracyjną szkoły prowadzi jednostka budżetowa gminy: Pszczyński Zarząd Edukacji.

Rozdział IX


Postanowienia końcowe


§50.

 Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§51.

Poczet sztandarowy szkoły uczestniczy we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

§52.

 Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

§53.

Zmiany w statucie szkoły:
1. Każdy z organów szkoły posiada inicjatywę ustawodawczą w kwestii dotyczącej zmian w statucie szkoły, zgodnych z ustawą o systemie oświaty i ramowym statutem publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej,
2. zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna.
3. Załączniki do Statutu szkoły stanowią jego integralną część i mogą być nowelizowane w sposób właściwy dla ich uchwalenia.

4. Po każdej czwartej nowelizacji statutu wydaje się tekst jednolity. Rada Pedagogiczna lub dyrektor może postanowić o wcześniejszym wydaniu tekstu jednolitego.

5. Ze statutem i jego zmianami uczniów i rodziców zapoznają wychowawcy, zaś Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski – dyrektor szkoły.

 

  §54.

Statut wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2007roku.
Ujednolicony tekst statutu, po wprowadzeniu zmian zgłoszonych przez RP na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2007 r. wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną  uchwałą nr 7 z dnia 10 grudnia 2007r.  

 

§55.

 Załączniki stanowiące integralną część statutu szkoły to:

1.  nr 1 – Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                REGULAMIN  NAGRODY „ABSOLWENTA ROKU”

 

 

 

1.        Nagroda „Absolwent Roku ...” jest najwyższym wyróżnieniem jakie może otrzymać uczeń kończący klasę szóstą.

2.        ,,Kandydatem do nagrody „Absolwent Roku...” może być uczeń klasy szóstej, który spełnia następujące kryteria:

a)        średnia ocen uzyskana przez ucznia na koniec roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00,

b)       wszystkie oceny z przedmiotów nie mogą być niższe niż bardzo dobry,

c)        zachowanie ucznia zostało ocenione jako wzorowe,

d)       uczeń ma szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach działalności szkoły,

e)        odznacza się wzorową postawą uczniowską,

f)        swoją aktywnością na terenie szkoły mobilizuje innych do działania.

3.Wniosek o przyznanie nagrody sporządza wychowawca klasy na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Wniosek zawiera następujące informacje:

a)        imię i nazwisko ucznia,

b)       klasa,

c)        wykaz ocen z przedmiotów i zachowania,

d)       osiągnięcia ucznia,

e)        opinię o uczniu,

f)        podpis wychowawcy klasy.

5. Wnioski przedstawiane są przez wychowawców na klasyfikacyjnej konferencji rady pedagogicznej kończącej II semestr roku szkolnego.

6. W oparciu o zgromadzone informacje o uczniach, rada pedagogiczna nominuje w tajnym głosowaniu wybranych uczniów do nagrody „Absolwent Roku ...”.

7. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania sporządza się kartę do głosowania:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Jestem za

Jestem przeciw

Wstrzymuję się

 

 

 

 

 

 

8. Głos uważa się za ważny, jeśli przy każdym nazwisku jest tylko 1 znak „x”.

9. Głos jest nieważny, jeśli przy jakimkolwiek nazwisku będzie więcej niż 1 znak „x” lub nie będzie ani jednego znaku „x”.

10. Wniosek o nominację przechodzi, jeżeli kandydat otrzymał przynajmniej 50% ważnie oddanych głosów „za”.

11. Głosowanie w sprawie wyłonienia laureata nagrody „Absolwent Roku ...” odbywa się według następujących zasad:

a)        tryb głosowania tajny na kartkach przygotowanych wg wzoru jak do nominowania,

b)       każdy z głosujących ma jeden głos,

c)        laureatem nagrody „Absolwent Roku ...” zostaje uczeń, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów,

d)       jeśli w głosowaniu uczniowie z największą liczbą uzyskanych głosów otrzymali taką samą ich liczbę, zarządza się kolejną turę głosowania, aż do wyłonienia jednego laureata (wg takich samych zasad głosowania).

12. Wyniki głosowania odnotowane są w protokolarzu.

13. Decyzja Rady Pedagogicznej o przyznaniu nagrody „Absolwent Roku ...” jest niepodważalna i ostateczna.

14. Nagroda „Absolwent Roku ...” wręczana jest na uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla klas szóstych.

15. Na nagrodę „Absolwent Roku ...” składa się:

a)        pamiątkowy dyplom,

b)       nagroda pieniężna w wysokości corocznie ustalanej i zabezpieczanej w planie finansowym Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY

„Absolwent Roku ...”

Szkoły Podstawowej nr 15

w Jankowicach

 

1.        Nazwisko i imię ucznia ..........................................................................................

2.        Klasa ..........................................................................

3.        Wykaz ocen z zajęć edukacyjnych:

Zachowanie.................................................................................................

Religia ........................................................................................................

Język polski ..............................................................................................

Historia i społeczeństwo..................................................................................

Język angielski ........................................................................................

Matematyka ..............................................................................................

Przyroda ....................................................................................................

Informatyka .............................................................................................

Technika ....................................................................................................

Plastyka .....................................................................................................

Muzyka .......................................................................................................

Wychowanie fizyczne .............................................................................

4.        Opinia o uczniu:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

5.        Osiągnięcia ucznia:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

(podpis wychowawcy klasy)

 

 


Informację wytworzył: Piotr Wieczorek, Data wytworzenia: 1899-12-30 00:00:00, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-03-26 08:38:01, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-03-26 08:38:18, Ostatnia zmiana: 2009-03-27 08:30:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 784