Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934262
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2007 Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA : ZADANIE 1: ROBOTY MALARSKIE W SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W ĆWIKLICACH ZADNIE 2: ROBOTY MALARSKIE NA ZAPLECZU S. G. W SP NR 7

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Pszczyński Zarząd Edukacji 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4 (woj. śląskie) tel. (32) 210 21 93 lub 212 85 60  fax. wew. 118 

ogłasza:      Przetarg nieograniczony na:

Zadania 1:  Roboty malarskie w sali  gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr  7 w Ćwiklicach

Zadanie II: Roboty malarskie na zapleczu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7  w Ćwiklicach

 

1.1.  Kody CPV:

         45442100-8 – roboty malarskie

1.2.1    Zakres zadania 1:

       - skasowanie wykwitów i zacieków

       - zeskobanie i zmycie starej farby

       - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania

       - malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów

       -  likwidacja lamperii

       - malowanie lamperii

       - odtłuczenie i malowanie farba olejną dźwigarów

       - malowanie grzejników i rur c.o.

       - demontaż i montaż drabinek do ćwiczeń

       - wywóz i utylizacja gruzu

1.2.2  Zakres zadania 2:

       - skasowanie wykwitów i zacieków

       - zeskobanie i zmycie starej farby

       - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania

       - malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów

       - malowanie lamperii

       - malowanie grzejników i rur c.o.

       - skucie tynku w pasie o szr. 50 cm w przedsionku

       - uzupełnienie tynku pasie o szr. 50 cm w przedsionku

       - przyklejenie siatki  i powleczenie siatki zaprawą pasie o szr. 50 cm w przedsionku

       - wywóz i utylizacja gruzu

 

Kolorystykę farb należy ustalić z Dyrekcją Szkoły

Szczegółowy zakres zamówienia określają przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót.

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na:  

     Zadania 1:  Roboty malarskie w sali  gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr  7 w Ćwiklicach  

       lub /i

       Zadanie II: Roboty malarskie na zapleczu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr  7 w Ćwiklicach

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza przeprowadzać aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupu.

 

Termin realizacji : 15.12.2007r.

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :

a) spełniają warunki określone w art. 22. ust.1  oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24  ust. 1 i ust. 2 

    Prawa Zamówień  Publicznych

b)  wniosą wadium w wysokości : zadanie 1: 380            zadanie 2: 130 zł  

c)  udzielą gwarancji : na roboty budowlane -  minimum 3 lat     

d)  posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

     jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności  gospodarczej,  wystawionego nie

     wcześniej niż  6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert

e)  posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty wcześniej wykonane zostały wykonane należycie

 

Wadium –  zadanie 1: 380            zadanie 2: 130 zł

Kryteria oceny  i punktacji ofert – cena 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 103

Termin składania ofert upływa z dniem 19.11.2007r. o godz. 1100

Otwarcie ofert nastąpi w dniu19.11.2007r. o godz. 1100  w siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą  - 30 dni.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać w siedzibie Zamawiającego  w  pok. 115

  w godz.    700  - 1400  (poniedziałek, środa, piątek),  w godz.  1200  - 1400 (wtorek, czwartek) lub za zaliczeniem pocztowym.

       Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.pze.bip.info.pl             

Cena SIWZ          3,50 

Załączone dokumenty
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (116kB) pobierz pokaż
  Formularz oferty (32kB) pobierz pokaż
  Oświadczenie (24.5kB) pobierz pokaż
  Projekt umowy (83.5kB) pobierz pokaż
  Informacja o wykonawcy (32kB) pobierz pokaż
  Wzó ubezpieczeniowej gwarancji (23kB) pobierz pokaż
  Wzór gwarancji bankowej (22.5kB) pobierz pokaż
  wzór zobowiązania gwarancyjnego (23kB) pobierz pokaż
  Ogólna specyfikacja techniczna (49kB) pobierz pokaż
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (53.5kB) pobierz pokaż
  Przedmiar robót : zadanie 1 (21.7kB) pobierz    
  Przedmiar robót : zadanie 1 (21.7kB) pobierz    
  Przedmiar robót : zadanie 2 (26.6kB) pobierz    

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2007-10-30 14:27:59, Wprowadził do systemu: Hanna Foltyn, Data wprowadzenia: 2007-10-30 14:06:11, Zatwierdził do publikacji: Hanna Foltyn, Data publikacji 2007-10-30 14:06:11, Ostatnia zmiana: 2011-01-20 14:29:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 858